Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zadzwonił Pan Tadeusz, który w ubiegłym roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę. W związku z faktem, że otrzymywane świadczenie nie wystarcza mu na pokrycie wszystkich wydatków chciałby jednocześnie podjąć zatrudnienie. Klient chciałby się dowiedzieć, ile może dorobić do otrzymywanego świadczenia oraz jakie warunki musi spełnić by jego świadczenie nie uległo zawieszeniu lub zmniejszeniu.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenie emerytalne przysługuje osobom, które zgodnie z przepisami są uprawnione do pobierania wcześniejszej emerytury oraz tym, które osiągnęły wiek emerytalny. Jednocześnie zgodnie z tą ustawą osobie, która pobiera emeryturę przysługuje prawo dorobienia do otrzymywanego świadczenia. Jednakże zasady dorabiania na emeryturze są różne i zależą od tego czy emeryt osiągnął już wiek emerytalny czy przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

Wcześniejsza emerytura, a możliwość dorobienia do otrzymywanego świadczenia

W przypadku osób, które skorzystały z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę i z tego tytułu otrzymują świadczenie, czyli tak jak klient, który zgłosił się do ośrodka, rzeczywiście mogą one dorabiać do emerytury jednak muszą uważać na limity otrzymywanych dodatkowych dochodów. Zgodnie z art. 104 ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoby, które jeszcze nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego mogą dorobić do świadczenia, jednak po przekroczeniu ustawowych limitów ich emerytura może zostać zawieszona lub ulec zmniejszeniu.

Wysokość limitów zarobków dla emerytów jest związana z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Informację w tym zakresie podaje co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych w oparciu o ten wskaźnik publikuje na swojej stronie limity obowiązujące emerytów.

Osoby pobierające wcześniejsze świadczenie i dorabiające do emerytury muszą pamiętać, że:

  • jeżeli ich dodatkowy dochód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to ich emerytura zostanie zmniejszona;
  • jeżeli ich dodatkowy dochód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to ich emerytura zostanie zawieszona.

Aktualnie obowiązujące limity od 1 czerwca 2022

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2022 r. wyniosło 6 235,22 zł., co oznacza, że:

  • jeśli dodatkowy przychód emeryta przekroczy 4 364,70 zł to jego świadczenie emerytalne zostanie zmniejszone
  • jeśli dodatkowy przychód emeryta przekroczy 8 105,80 zł to jego świadczenie emerytalne ulegnie zawieszeniu.

Jak już wspomniano limity są związane z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a co za tym idzie ulegają zmianie 4 razy w roku (marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu). Dlatego osoby, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego i poza pobieranym świadczeniem jeszcze pracują muszą kontrolować wysokość zmieniających się limitów.

Osiągnięcie wieku emerytalnego, a możliwość dodatkowej pracy zarobkowej

W Polsce granica przejścia na emeryturę została obniżona i tak wiek emerytalny dla kobiet wynosi obecnie 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Jeśli emeryt pobiera świadczenie w związku z osiągnięciem już wskazanego wieku emerytalnego to wtedy wskazane powyżej limity go nie dotyczą. W takim przypadku można dorabiać bez ograniczeń.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej PORAD >>>