Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zgłosiła się klientka, która posiada zadłużenie w jednej z firm windykacyjnych. Firma windykacyjna nie tylko telefonuje do klientki na jej prywatny numer telefonu, ale również kontaktuje się z jej pracodawcą w celu poinformowania o zadłużeniach klientki. Klientka zastanawia się nad prawidłowością zachowania firmy windykacyjnej oraz prawach, jakie jej przysługują.

Po pierwsze zaleca się klientce, aby sprawdziła, czy firma windykacyjna, która się z nią kontaktuje jest członkiem Związku Przedsiębiorców Finansowych (dawniej Konfederacja Przedsiębiorców Finansowych). ZPF jest organizacją dobrowolną, która zrzesza banki, firmy pożyczkowe, windykacyjne. W ramach funkcjonowania ZPF zostały wprowadzone Zasady dobrych praktyk, który obowiązują wszystkich członków organizacji. W nich można znaleźć między innymi wypracowane zasady etyki obowiązujące firmy windykacyjne podczas kontaktu z zadłużonym klientem. W przypadku klientki na szczególną uwagę zasługuję wskazanie § 48 ust. 2 Zasad dobrych praktyk, który wskazuje następująco: Częstotliwość komunikacji z osobą zadłużoną nie powinna być dla niej nadmiernie uciążliwa i nie może nosić znamion szykany. Ponadto § 53 w/w zasad wskazuje, rozmowy należy prowadzić w sposób uprzejmy i kulturalny, zapewniający zachowanie tajemnicy i nie ujawnianie nieuprawnionym osobom trzecim informacji o zobowiązaniach oraz danych osobowych osoby zadłużonej. Tym samym działanie wierzyciela, który telefonuje do miejsca pracy klientki należy uznać za przekraczające zasady dobrych praktyk.

W przypadku naruszenia dobrych praktyk klientce przysługuje skarga do Rzecznika/Komisji Etyki ZPF.  Komisja Etyki w orzeczeniu stwierdza naruszenie, ewentualną wysokość kary oraz zobowiązuje podmiot do usunięcia przyczyn naruszeń.

Niezależnie od podjętych działań klientka posiada prawo do wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych polegających na naruszeniu jej czci i prywatności korespondencji.

Więcej informacji o Zasadach dobrych praktyk na stronie internetowej: https://zpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk/