Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zgłosił się Pan Adam, wobec którego już od kilku lat komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne z tytułu niespłaconej pożyczki. Do spłaty zostało już niewiele. W ubiegłym tygodniu Pan Adam dostał od komornika zawiadomienie o wszczęciu kolejnej egzekucji z tytułu niespłaconej innej pożyczki. Do tej pory komornik co miesiąc na poczet egzekucji potrącał klientowi z wynagrodzenia za pracę ok. 600 zł. Klient pyta czy w związku z wszczęciem kolejnej egzekucji komornik będzie teraz środki rozdzielał na dwóch wierzycieli?

Jeżeli przeciwko dłużnikowi komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne z wniosku więcej niż jednego wierzyciela, a kwota uzyskana w toku egzekucji nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich wierzycieli to komornik jest zobowiązany sporządzić plan podziału sum uzyskanych z egzekucji zgodnie z art. 1023 kodeksu postępowania cywilnego (kpc)

Komornik dokonuje podziału wyegzekwowanych sum zgodnie z kolejnością jaka jest wskazana w art. 1025 (kpc). Ten przepis określa następujące kategorie zobowiązań:

 1. koszty egzekucyjne;
 2. należności alimentacyjne;
 3. należności za pracę za okres trzech miesięcy (do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę) oraz renty z tytułu odszkodowań i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;
 4. należności zabezpieczone hipoteką morską;
 5. należności, które są zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i skarbowym tj. wszelkie prawa ciążące na nieruchomości dłużnika widniejące w księdze wieczystej przed wszczęciem egzekucji;
 6. należności za pracę, które nie zostały spłacone w trzeciej kategorii;
 7. Należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy Ordynacji Podatkowej;
 8. należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;
 9. inne należności.

Dopiero po zaspokojeniu wszystkich powyższych należności ulegają zaspokojeniu kary pieniężne oraz grzywny sądowe i administracyjne.

Oznacza to, że komornik w pierwszej kolejności pobierze swoje koszty prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a następnie będzie po kolei zaspokajał wierzycieli zgodnie z hierarchią wskazaną w art. 1025 kpc.  W praktyce może się okazać, że jeżeli dłużnik ma zobowiązania alimentacyjne i zobowiązania z tytułu niespłaconych pożyczek, to kwota uzyskana z egzekucji np. z tytułu zajęcia części wynagrodzenia wystarczy jedynie na spłatę kategorii drugiej, czyli należności alimentacyjnych, a na spłatę pozostałych zobowiązań nie będzie już środków. W takiej sytuacji zobowiązania z tytułu pożyczek nie będą spłacane w ogóle i te wierzytelności będą tylko rosły w związku z naliczanymi odsetkami.

Dopiero wtedy, gdy wierzyciele z wyższych kategorii zostaną zaspokojeni w całości komornik będzie dzielił wyegzekwowane środki pomiędzy pozostałych wierzycieli z niższych kategorii.

Jeżeli egzekwowane przez komornika zobowiązania należą do tej samej kategorii to są one zaspakajane proporcjonalnie w zależności od ich wysokości. Oznacza to, że o kolejności i wysokości spłaconych kwot nie decyduje wcale kolejność złożenia do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji, a jedynie wysokość długu jaka jest do wyegzekwowania. W przypadku klienta oba zobowiązania należą do tej samej kategorii. To oznacza, że od momentu wszczęcia drugiej egzekucji z tytułu niespłaconej pożyczki komornik będzie proporcjonalnie dzielił kwotę uzyskaną z zajętej części wynagrodzenia dłużnika i więcej będzie dostawał ten wierzyciel, którego wierzytelność jej wyższa.

Warto, też pamiętać o tym, że dodatkowe koszty takie jak koszty postępowania sądowego czy odsetki znajdują się w tej samej kategorii co należność główna, której dotyczą. W związku z tym zgodnie z art. 1026 kpc. dana kwota, która jest poznana przez komornika wierzycielowi w planie podziału sum uzyskanych z egzekucji jest zaliczana w następującej kolejności:

 • koszty postępowania;
 • odsetki;
 • należność główna.

Oznacza to w praktyce, że dopiero po całkowitym spłaceniu przez dłużnika kosztów postępowania, będą spłacane odsetki, a w następnej kolejności należność główna.

Więcej na >>> Porada tygodnia