Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zgłosiła się Pani Zofia, która w sierpniu uczestniczyła w pokazie wyrobów medycznych. Została zaproszona telefonicznie z zapewnieniem, że dla każdej osoby, która przyjdzie jest przewidziany upominek. Podczas spotkania prezentowane produkty były oferowane do sprzedaży, a klientka uległa manipulacji osób prowadzących i podpisała umowę nabywając kilka produktów. Przedstawiciele firmy zakupiony przez nią sprzęt dostarczyli do domu, a klientka zapłaciła gotówką przeznaczając na ten cel wszystkie swoje oszczędności. Kilka dni później wnuk, który ja odwiedził wyjaśnił jej, że to co kupiła nie jest warte 8 000 zł, a podobne produkty może kupić w sklepie za ok. 300 zł. Tego samego dnia klientka napisała do firmy pismo informując, że odstępuje od umowy i żąda zwrotu wpłaconych środków oraz prosi o zabranie od niej zakupionego sprzętu. Niestety po ponad dwóch miesiącach od odebrania pisma firma nadal nie zwróciła klientce środków ani nie odebrała od niej zakupionego towaru. Klientka pyta co ma zrobić, by odzyskać swoje oszczędności, tym bardziej, że sprzęt nie jest wart takiej ceny i nie jest jej potrzebny.

Zakup produktów dokonany na prezentacji jest uznawany za umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorcy. Dzieje się tak dlatego, że firmy organizujące pokazy wynajmują na ten celu lokale nie będące ich własnością np. sale wykładowe, sale hotelach. W takim przypadku nie możemy mówić o zawarciu umowy w lokalu przedsiębiorcy i kwestie takiego zakupu regulują przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty niebezpieczne. Zgodnie z art. 2 tej ustawy konsument, który zakupił produkty podczas prezentacji poza lokalem przedsiębiorcy ma prawo odstąpić od takiej umowy w terminie 10 dni bez podawania przyczyny. W tym celu powinien przed upływem wskazanego terminu wysłać do przedsiębiorcy stosowne oświadczenie. Odstąpienie od umowy może być napisane na formularzu dostarczonym przez sprzedawcę, ale może także być sporządzone własnoręcznie informujące o odstąpieniu od umowy i wskaże numer tej umowy oraz datę jej zawarcia. Można także podać jakie produkty zostały zakupione na mocy takiej umowy. Co ważne w przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca nie może podbierać od konsumenta żadnych opłat z tym związanych.

W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy taką umowę uważa się za niezawartą i konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. W takim przypadku następuję zwrot tego co strony umowy sobie świadczyły. Oznacza to, że zgodnie z ustawą konsument jest zobowiązany zwrócić przedsiębiorcy zakupiony towar, w terminie 14 dni, a w przypadku takim jak klientki, kiedy konsument zapłacił gotówką przedsiębiorca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane płatności.

Jeśli konsument zakupił towar na raty to oznacza, że dodatkowo została zawarta umowa kredytu konsumenckiego. Jednak w sytuacji, kiedy konsument odstąpi od umowy zakupu towaru na prezentacji to takie odstąpienie jest skuteczne również wobec umowy kredytu konsumenckiego. W takiej sytuacji umowa taka staje się nieważna, a kredytodawca musi zwrócić konsumentowi koszty związane z zawarciem umowy i z ustanowieniem zabezpieczenia.

Co do zasady wskazanej w art. 2 ust. 3 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty niebezpieczne to na konsumencie co do zasady spoczywa obowiązek oddania zakupionych rzeczy w sytuacji, kiedy odstępuje od umowy. Jednak w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta przewidziano wyjątek od tego, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami zawarcia i wykonania umowy oraz charakterem zakupionego przedmiotu.

Wyjątek, o którym mówi ustawa zachodzi wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie 3 przesłanki:

  1. Umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorcy,
  2. Zakupiona rzecz została dostarczona konsumentowi do miejsca zamieszkania konsumenta,
  3. Ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

W sytuacji, kiedy są spełnione wszystkie powyższe przesłanki konsument jest zwolniony z obowiązku zwrotu rzeczy jaki wynika z w art. 2 ust. 3 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty niebezpieczne. Konsument nie ma obowiązku podejmowania działań zmierzających do dostarczenia rzeczy sprzedawcy. To na przedsiębiorcy spoczywa ten obowiązek.

W przypadku klientki zostały spełnione wszystkie wskazane powyżej przesłanki tzn. umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorcy, towar został jej przywieziony do domu (zapłaciła za niego gotówką po jego dostarczeniu), a ze względu na fakt, że zakupione rzeczy są wysokogabarytowe i narażone na uszkodzenia podczas transportu nie ma ona możliwości odesłania ich w zwykły sposób pocztą bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

W związku z powyższym, klientka jak najbardziej składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy miała prawo żądać zwrotu zapłaconej kwoty oraz dokonania odbioru dostarczonych rzeczy przez przedsiębiorcę. Jeżeli upłynął już wyznaczony termin, albo jeżeli sprzedawca uchyla się od obowiązku nałożonego na niego przez przepisy w związku z odstąpieniem przez klienta od umowy to konsument ma prawo złożyć do sądu pozew o zapłatę wraz z zobowiązaniem sprzedawcy do odbioru rzeczy. Warto w tym przypadku zaznaczyć, że konsumentowi zgodnie z art. 2 ust. 3 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty niebezpieczne przysługują odsetki ustawowe od daty dokonania płatności.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty niebezpieczne (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271)
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

Więcej >>>

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here