Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zgłosił się Pan Grzegorz, który po śmierci ojca chce się dowiedzieć czy ojciec nie pozostawił po sobie długów. Jak uzyskać informację o zobowiązaniach zmarłego, pyta klient Ośrodka?

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, jeżeli spadkobierca nie podejmie żadnych działań w ciągu 6 miesięcy, czyli nie złoży oświadczania o przyjęciu lub odrzuceniu spadku to zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego będzie oznaczało, że przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jak mówi art. 1031 k.c. spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, czyli do wysokości przyjętego spadku.

Jeżeli klient nie posiada wiedzy o zaciągniętych przez ojca zobowiązaniach oraz nie posiada żadnych dokumentów w tym zakresie to w takiej sytuacji najlepiej skorzystać z rejestrów zobowiązań prowadzonych przez BIK (Biuro Informacji Kredytowej), BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) oraz KRD (Krajowy rejestr Długów). Warto jednak zwrócić uwagę, że w tych bazach mogą się znajdować nie wszystkie zobowiązania zaciągnięte przez spadkodawcę.

 W BIK- u gromadzone są dane na temat zaciągniętych zobowiązań w bankach, SKOK-ach i niektórych firmach pożyczkowych. Informacje te są chronione tajemnicą bankową i zgodnie z ustawą Prawo Bankowe mogą być udzielone jedynie osobie, której dotyczą albo sądowi w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym. W związku z tym występując z wnioskiem o uzyskanie informacji na temat zobowiązań osoby zmarłej należy powołać się na toczące się przed sądem postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku oraz dołączyć akt zgonu spadkobiercy oraz ewentualnie skrócony akt urodzenia spadkobiercy/uczestnika postępowania spadkowego oraz potwierdzenia złożenia wniosku do sądu albo pisma z sądu. Warto zauważyć, że nie wszystkie rejestry na tej podstawie będą chciały udzielić informacji na temat zobowiązań zmarłego, można wtedy wnioskować o udzielenie takiej informacji w toku postępowania na wezwanie sądu.

Z chwilą, kiedy zostanie wydane postanowienie o nabyciu spadku przez sąd albo będziemy dysponować poświadczeniem dziedziczenia sporządzonym przez notariusza to na tej podstawie, jako spadkobiercy, bez problemu możemy uzyskać informację na temat zobowiązań osoby zmarłej znajdującej się BIK. Musimy wtedy dołączyć jeden z powyższych dokumentów potwierdzających nabycie spadku oraz dołączyć akt zgonu spadkodawcy oraz sporządzić pisemny wniosek o udzielenie informacji, który będzie zawierał dane identyfikacyjne osoby zmarłej (imię, nazwisko, ostatni adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu). Co ważne do BIK-u należy przesłać oryginał postanowienia o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia ewentualnie może to być kopia dokumentu, poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem. Jeżeli zdecydujemy się przesłać oryginał takiego dokumentu do BIK-u to możemy we wniosku wyraźnie zaznaczyć, że chcemy, alby ten dokument został nam zwrócony.

Wszystkie powyższe dokumenty należy złożyć w Centrum Operacyjnym Obsługi Klienta Biura Informacji Kredytowej, które mieści się w Warszawie, na ul. Postępu 17 A, albo wysłać pocztą z podaniem adresu, na jaki ma zostać wysłany raport.

Źródło:

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93)

Prawo Bankowe – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939)