Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!
  Zwycięzcami zostali: 1. Jeremi Polaczkiewicz – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa, 2. Kamila Morawska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów, 3. Alicja Sobecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Kościan. Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja na stronie Projektu.

  Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!

  czytaj więcej
 • Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”
  I miejsce – Rafał Paluchowski – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, II miejsce – Marcelina Skalna – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Bolesławcu, III miejsce – Szczepan Gołota – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.

  Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Jak wnieść skargę do Rzecznika Finansowego?

29.03.2016

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348) uprawnia Rzecznika Finansowego do reprezentowania interesów klientów instytucji rynku finansowego.

Najpierw reklamacja

O pomoc do Rzecznika mogą się zwrócić osoby, których roszczenia nie zostały uwzględnione w trybie reklamacyjnym przez podmioty rynku finansowego takie jak: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe/pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i inne. Oznacza to, że skargę lub zażalenie do Rzecznika Finansowego można wnieść dopiero po wyczerpaniu ścieżki reklamacyjnej. Rzecznik może również podjąć interwencję w sytuacji, gdy instytucja finansowa nie udzieliła odpowiedzi na pismo reklamacyjne klienta w ustawowym terminie lub nie wykonała czynności, której zażądał klient w już pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

Wniosek na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej

Wniosek do Rzecznika Finansowego należy wnieść na piśmie zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.rf.gov.pl w zakładce „Wzory Pism”. Skargę należy kierować na adres: Rzecznik Finansowy Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Możliwe jest również wniesienie skargi/zażalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: biuro@rf.gov.pl) w formie skanu z odręcznym podpisem lub zawierającej podpis elektroniczny.

Ważna zwięzła forma wniosku

Wniosek (skarga/zażalenie) powinien w zwięzłej formie przedstawiać problem, który był podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej, jej przebieg oraz zakres podjętych czynności. Należy wykazać, że ścieżka reklamacyjna została wyczerpana. Istotne jest również wskazania zarzutów przeciwko stanowisku skarżonej instytucji oraz argumentów potwierdzających słuszność roszczenia wnioskodawcy. Należy pamiętać, że wniosek musi zawierać dane klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny oraz numer telefonu.

Niezbędne kopie załączników

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wszelkich dokumentów potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku, w tym korespondencje prowadzoną z instytucją finansową oraz inne dokumenty mające istotne znaczenie dla sprawy.

Rozpatrywanie skarg przez Rzecznika Finansowego jest bezpłatne.

Autor tekstu: Katarzyna Kołodziejczyk

Pozostałe teksty

Bez tytułu