Pan Robert, klient Ośrodka z Gdyni, został poproszony przez dobrego kolegę o pożyczenie mu 10.000 złotych. Mimo, że kolegę zna już długi czas i ma wobec niego pełne zaufanie, to jednak wolałby się zabezpieczyć przed ewentualnym niespłaceniem pożyczki przez przyjaciela. Prosił o wskazówki, jakich formalności powinien dopełnić, aby czuć się w miarę bezpiecznie.

Pożyczka uregulowana jest przepisami art. 720-724 Kodeksu cywilnego. Główne cechy pożyczki są następujące:

  • prawo do jej udzielania mają banki, SKOK-i, przedsiębiorcy, osoby prawne, inne instytucje oraz osoby fizyczne – warunek: pożyczkodawca jest właścicielem pożyczanych pieniędzy;
  • termin zwrotu pieniędzy nie musi być oznaczony;
  • przekazane pieniądze stają się własnością pożyczkobiorcy;
  • pożyczka może być udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie;
  • jeśli wartość pożyczki przekracza 500 zł umowa powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych, dla bezpieczeństwa osoby, która udziela pożyczki;
  • cel pożyczki jest dowolny.

Biorąc pod uwagę kwotę pożyczki pan Robert jak najbardziej powinien zawrzeć pisemną umowę z kolegą. Umowa powinna zawierać m.in. dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, kwotę pożyczki, oprocentowanie, jeśli pożyczka jest oprocentowana, a jeśli strony umówią się, co do terminu i zasad spłaty pożyczki to również te warunki powinny być określone w umowie.

W razie zaprzestania spłaty pożyczki pożyczkodawca może w ostateczności skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Po uzyskaniu nakazu zapłaty pożyczkodawca ma możliwość wystąpienia do komornika, aby ten wszczął egzekucję komorniczą wobec niesolidnego pożyczkobiorcy. Oprócz egzekucji komorniczej, dłużnika można dodatkowo zobowiązać do spłaty pożyczki poprzez wpisanie go do rejestru dłużników jednego lub wszystkich biur informacji gospodarczej (obecnie działają trzy BIG-i). Warunkiem wpisania dłużnika jest uzyskanie w sądzie tytułu wykonawczego oraz poinformowanie dłużnika o zamiarze dokonania wpisu. Znajdowanie się w którymś z rejestrów może znacznie utrudnić niesolidnemu dłużnikowi uzyskanie pożyczki czy kredytu w instytucjach finansowych, zawarcie umowy z operatorem telekomunikacyjnym i innymi firmami korzystającymi z usług biur informacji gospodarczej.

Aby jeszcze lepiej zabezpieczyć się przed niemożliwością odzyskania pieniędzy, umowę pożyczki można również sporządzić w formie aktu notarialnego, w którym pożyczkobiorca poddaje się egzekucji z tytułu art. 777 § 1 pkt 4 KPC. Dzięki takiemu oświadczeniu o wiele szybciej można uzyskać sądowy nakaz zapłaty, gdyż akt notarialny stanowi już sam w sobie tytuł egzekucyjny. Niestety umowa notarialna wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z wynagrodzeniem dla notariusza.

Źródła:

– art. 720 – 724 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

– Życie w kredycie, Przewodnik nie tylko dla zadłużonych, M. Głowacka, W. Szkiela, S. Koszyk, K. Kołodziejczyk, I. Karmasz, M. Marchalewska, Gdynia 2012.