Jakie prawa przysługują kredytobiorcy?

Prawa i obowiązki kredytobiorcy, będącego konsumentem, reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715, Dz. U. z 2016 r. poz. 1528, z 2017 r. poz. 819). Gwarantuje ona kredytobiorcy:

Prawo do rzetelnych informacji zawartych w reklamie

W reklamie kredytu konsumenckiego, zawierającej informacje dotyczące kosztów takiego kredytu, kredytodawca ma obowiązek poinformować konsumenta, w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny, o stopie oprocentowania wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględniających całkowity koszt kredytu, całkowitej kwocie kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO).

Prawo do otrzymania pełnej informacji o kredycie

Kredytodawca ma obowiązek wyjaśnić konsumentowi informacje dotyczące kredytu, które zostały mu przekazane przed zawarciem umowy oraz postanowienia zawarte w umowie kredytu. Objaśnienia mają umożliwić konsumentowi podjęcie świadomej decyzji w zakresie zawarcia umowy.

Prawo do otrzymania formularza informacyjnego

Przed zawarciem umowy o kredyt, kredytodawca zobowiązany jest przekazać konsumentowi formularz informacyjny, czyli dokument zawierający wszystkie istotne informacje dotyczące kredytu, w tym: rodzaj kredytu, czas obowiązywania umowy, stopę oprocentowania, całkowitą kwotę kredytu, całkowitą kwotę do zapłaty, informację o wymaganych zabezpieczeniach, czy obowiązku zawarcia umów dodatkowych.

Prawo do otrzymania projektu umowy

Konsument, który w ocenie kredytodawcy, spełnia warunki do udzielenia mu kredytu, może otrzymać, po złożeniu stosownego wniosku, bezpłatny projekt umowy, zawierający wszystkie warunki, na których kredyt mógłby zostać udzielony.

Prawo do uzyskania informacji o przyczynach odmowy udzielania kredytu

Przed zawarciem umowy o kredyt, kredytodawca ma obowiązek dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta. Wykorzystuje do tego celu informacje znajdujące się w odpowiednich bazach i zbiorach danych oraz informacje pozyskane od konsumenta, który jednocześnie zobowiązany jest do wydania na żądanie kredytobiorcy dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania takiej oceny. W przypadku, gdy na podstawie informacji uzyskanych z bazy i zbiorów danych, kredytodawca odmówi konsumentowi udzielenia kredytu, to pozostaje zobowiązany do niezwłocznego przekazania bezpłatnej informacji o wyniku weryfikacji oraz źródeł, z których korzystał.

Prawo do odstąpienia od umowy kredytu

Kredytobiorca ma prawo, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kredytu, odstąpić od niej, bez podania przyczyny. Jednocześnie zobowiązany jest do dokonania, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni, zwrotu pieniędzy. Za czas korzystania z kredytu, konsument zobowiązany jest zapłacić odsetki.

Prawo do otrzymania harmonogramu spłaty w każdym czasie

Kredytobiorca, który zawarł umowę o kredyt na czas określony, przez cały okres kredytowania, po złożeniu stosownego wniosku, ma prawo do otrzymania, w każdym czasie, harmonogramu spłaty. Kredytodawca ma obowiązek wydać dokument bezpłatnie.

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu i rozliczenie kosztów z tego tytułu

Przez cały okres trwania umowy kredytowej, kredytobiorca ma prawo do spłaty kredytu przez terminem, w całości lub części bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Kredytodawcy. Kredytodawca zaś, po spełnieniu określonych warunków, ma możliwość pobrania opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu, całkowity koszt kredytu ulega zmniejszeniu o wysokość kosztów, które byłyby naliczone, w okresie, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Rozliczenie kredytu powinno nastąpić w ciągu 14 dni.

PAMIĘTAJ! Jako kredytobiorca, masz prawo żądać od kredytodawcy:

  1. Przedstawienia rzetelnych informacji na temat kredytu w prezentowanych reklamach,
  2. Uzyskania pełnej i wyczerpującej informacji na temat prezentowanej oferty kredytu i postanowień zawartych w umowie kredytowej,
  3. Wydania formularza informacyjnego, zawierającego najważniejsze dane dotyczące kredytu,
  4. Udostępnienia, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy kredytowej,
  5. Wskazania przyczyny odmowy udzielenia kredytu, po dokonanej ocenie zdolności kredytowej,
  6. Wydania, w każdym czasie, bez naliczania dodatkowych opłat, harmonogramu spłaty kredytu.

Ponadto, masz prawo do:

  1. Odstąpienia od umowy kredytu, w terminie 14 dni – bez podania przyczyny,
  2. Wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części.