Kwestię zobowiązań, które nie mogą ulec umorzeniu reguluje przepis art. 491 [21] ust. 2 prawa upadłościowego. Są to:

 • długi o charakterze alimentacyjnym
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
 • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny
 • długi będące wykonaniem orzeczonego przez sąd obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie
 • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego z prawomocnym orzeczeniem
 • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu
 • zobowiązania powstałe do ogłoszeniu upadłości.

Jakie zobowiązania ulegną umorzeniu po zakończonym postępowaniu upadłościowym?

Umorzeniu po zakończonym postępowaniu upadłościowym podlegać będą te zobowiązania, które:

 • powstały przed ogłoszeniem upadłości
 • nie zostały spłacone w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli
 • mogą to być długi pochodzące z prowadzonej niegdyś przez upadłego działalności gospodarczej (ważne jedynie, aby w dacie składania wniosku o upadłość nie być przedsiębiorcą).

Osoba fizyczna na skutek ogłoszenia upadłości może umorzyć następujące zobowiązania:

 • bankowe i poza bankowe kredyty i pożyczki,
 • nieopłacone rachunki (prąd, gaz, telefon, inne) oraz mieszkaniowe
 • zobowiązania względem prywatnych osób
 • nieopłacone składki ZUS,
 • nieuregulowane podatki (dochodowy, VAT, PCC, od nieruchomości, od środków transportu),
 • koszty postępowania upadłościowego (jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy zobowiązania upadłego zostaną umorzone bez ustalania planu spłaty wierzycieli),
 • zobowiązania nieujawnione przez upadłego w sposób nieumyślny i powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości (np. jeśli upadły nie miał świadomości ich istnienia).

Podstawa prawna: Ustawa Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228)

Więcej na Pogotowie dla zadłużonych

tel. 12 684 35 83