Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zadzwoniła Pani Bogumiła, która otrzymała od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Pyta, czy może spłacić wierzyciela, z pominięciem komornika i dzięki temu uniknąć kosztów komorniczych?

Egzekucja komornicza

Komornik jest urzędnikiem publicznym działającym przy sądzie rejonowym i zajmuje się egzekwowaniem długów. Podejmuje działania na podstawie tytułów wykonawczych, czyli wyroków sądu zaopatrzonych w klauzulę wykonalności. Jeśli klientka otrzymała zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej to oznacza, że nie spłaciła swojego zobowiązania zgodnie z umową i wierzyciel wystąpił na drogę sądową. Po otrzymaniu takiego pisma klientka jest zobowiązana udzielić komornikowi wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do prowadzenia postępowania.

Należy pamiętać, że komornikowi za jego pracę należy się wynagrodzenie i są to tzw. opłaty komornicze, którymi obciążany jest dłużnik i w ten sposób ogólna kwota zadłużenia się powiększa.

Zgodnie z ustawą o kosztach komorniczych od każdej wyegzekwowanej kwoty komornik pobiera najpierw opłatę stosunkową w wysokości 10 %, niemniej jednak niż 200 zł, a następnie przekazuje pozostałe środki wierzycielowi. Opłata ta może być jednak niższa, gdy w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji dłużnik wpłaci komornikowi całość lub cześć kwoty wtedy opłata stosunkowa wyniesie tylko 3 %, niemniej jednak niż 150 zł. Poza opłatą stosunkową komornik może domagać się również zwrotu kosztów jakie poniósł w związku z prowadzeniem postępowania.

Ugoda z wierzycielem

Oczywiście po wszczęciu egzekucji komorniczej nadal możliwe jest zawarcie ugody z wierzycielem i dokonywanie wpłat bezpośrednio do niego, jednak należy pamiętać o tym, że w ten sposób dłużnik nie uniknie całkowicie opłat komorniczych. Przepisy mówią o tym, że jeżeli postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone na wniosek wierzyciela, to zostanie on obciążony opłatą stosunkową w wysokości 5% kwoty pozostałej do wyegzekwowania, chyba, że wykaże, że przyczyną złożonego przez niego wniosku o umorzenia postępowania egzekucyjnego jest zawarcie ugody z dłużnikiem lub spłata całości zadłużenia. W takiej sytuacji opłatą 5% od kwoty pozostałej do wyegzekwowania zostanie obciążony dłużnik, jeśli zawarcie ugody lub spłata wierzycielowi całości zobowiązania nastąpiła w ciągu miesiąca od doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Natomiast jeśli nastąpiło to już po upływie miesiąca to opłata ta wyniesie 10%. Warto w tym miejscu wspomnieć, że może zdarzyć się również taka sytuacja, że dłużnik zawrze ugodę z wierzycielem przed otrzymaniem zawiadomienia o wszczęciu egzekucji wtedy od dłużnika pobierana jest jedynie opłata w wysokości 100 zł.

Obniżenie lub umorzenie kosztów egzekucyjnych

Polskie prawo przewiduje możliwość złożenia przez dłużnika wniosku o obniżenie kosztów komorniczych. Taki wniosek składa się do Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik za pośrednictwem kancelarii komorniczej w terminie 7 dni od zawiadomienia dłużnika o wysokości kosztów egzekucyjnych.

Tak samo w przypadku umorzenia kosztów egzekucyjnych dłużnikowi przysługuje prawo złożenia wniosku w tym zakresie w terminie 7 dni od dnia, kiedy dowiedział się o wysokości kosztów egzekucyjnych. Taki wniosek, również składa się za pośrednictwem kancelarii komorniczej do Sądu Rejonowego przy którym działa komornik i dłużnik musi w nim wykazać swoją ciężką sytuację materialną. Możliwość składania wniosku dot. zwolnienia od kosztów sądowych daje art. 45 ustawy o kosztach komorniczych.

Należy pamiętać o tym, że zarówno wniosek o obniżenie kosztów egzekucyjnych jak i wniosek o całkowite zwolnienie z nich musi być dobrze uargumentowany i poparty dowodami. Przede wszystkim należy wskazać wysokość dochodów, ilość osób na utrzymaniu oraz inne przesłanki przemawiające za trudną sytuację finansową i materialną dłużnika m.in. sytuację zdrowotną dłużnika lub najbliższych, konieczność leczenia, zakupu leków, sytuacje losowe w tym np. klęski żywiołowe itp. W takim wniosku dłużnik musi wykazać, że nie jest w stanie ponieść tych opłat bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi go na taki uszczerbek.

Jeśli klientka będzie dokonywała wpłat do komornika, lub będzie realizowane potrącenie z jej wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno-rentowych lub konta bankowego to ma pewność, że po wyegzekwowaniu całości wierzytelności komornik wyda postanowienie o zakończonej egzekucji i sprawa zostanie całkowicie zamknięta, a na podstawie tego tytułu nie będzie możliwe ponowne dochodzenie należności.

Jeśli natomiast zdecyduje się na spłatę bezpośrednio do wierzyciela to musi zadbać o to by zawarta z wierzycielem ugoda na piśmie zawierała informacje na temat:

  • sposobu, terminu i wysokości spłat;
  • wystąpienia wierzyciela do komornika o umorzenie egzekucji.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że po umorzeniu egzekucji komorniczej tytuł wykonawczy jest zwracany wierzycielowi. Dlatego, klientka powinna przechowywać wszelkie potwierdzenia spłat dokonywanych do wierzyciela przez okres 6 lat, najlepiej do spłacenia całości zobowiązania. Na koniec powinna wystąpić z wnioskiem do wierzyciela o przesłanie potwierdzenia całkowitej spłaty zobowiązania.

Więcej >>> Porada tygodnia