Zarząd Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni informuje, że Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKEF w dniu 16 grudnia 2019 roku podjęło uchwałę nr 5 w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej, która od roku 2003 obowiązywała na niezmienionym poziomie.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku składka członkowska obowiązuje w wysokości 12,00 zł rocznie i będzie pobierana miesięcznie od członków w kwocie po 1,00 zł.

Przedmiotowa zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami działalności Stowarzyszenia, które angażuje się w wiele przedsięwzięć w zakresie edukacji finansowej i konsumenckiej, szczególnie dzieci, młodzieży oraz seniorów, a także świadczy bezpłatne poradnictwo finansowo-prawne w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Jesteśmy do dyspozycji naszych członków w czterech lokalizacjach: Gdyni, Warszawie, Krakowie i Białej Podlaskiej. O wszystkich naszych działaniach i aktywnościach informujemy na bieżąco na portalu www. skef.pl.