Jakie mogą być skutki prawne niewykonania obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli w ramach upadłości konsumenckiej? – pyta Pan Andrzej – klient Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie.

Głównym obowiązkiem upadłego, w określonym przez sąd planie spłaty wierzycieli, jest terminowa i rzetelna realizacja tego planu. W praktyce oznacza to, że upadły jest zobowiązany do dokonywania comiesięcznych wpłat w terminie i kwocie określonej przez sąd, z podziałem na poszczególnych wierzycieli. Ponadto upadły ma obowiązek złożenia corocznego sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy. Musi to zrobić do końca kwietnia.

Co w sytuacji, gdy upadły nie dopełni obowiązków?

Odpowiedzi należy szukać w art. 49120 1. W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba, że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Skutkiem uchylenia planu spłaty wierzycieli jest nieumorzenie zobowiązań upadłego.

Kiedy powyższy przepis ma zastosowanie? W sytuacji, gdy upadły:

  1. nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli – tj. do końca kwietnia (sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy),
  2. w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe (dotyczy to składników majątkowych, których wartość przekracza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa GUS),
  3. dokonał czynności prawnej bez uzyskania zgody sądu lub czynności ta nie została przez sąd zatwierdzona (upadły, w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, nie może dokonywać czynności prawnych dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli bez zgody lub zatwierdzenia czynności przez sąd),
  4. ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Konsekwencją uchylenia planu spłaty wierzycieli na podstawie przepisu art. 49120 jest brak możliwości ponownego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłości konsumenckiej) przez okres dziesięciu lat.

Więcej>>>