Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!
  Zwycięzcami zostali: 1. Jeremi Polaczkiewicz – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa, 2. Kamila Morawska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów, 3. Alicja Sobecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Kościan. Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja na stronie Projektu.

  Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!

  czytaj więcej
 • Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”
  I miejsce – Rafał Paluchowski – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, II miejsce – Marcelina Skalna – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Bolesławcu, III miejsce – Szczepan Gołota – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.

  Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Konsekwencje niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli

27.11.2017

Konsekwencje niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli

Jakie mogą być skutki prawne niewykonania obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli w ramach upadłości konsumenckiej? – pyta Pan Andrzej – klient Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie.

Głównym obowiązkiem upadłego, w określonym przez sąd planie spłaty wierzycieli, jest terminowa i rzetelna realizacja tego planu. W praktyce oznacza to, że upadły jest zobowiązany do dokonywania comiesięcznych wpłat w terminie i kwocie określonej przez sąd, z podziałem na poszczególnych wierzycieli. Ponadto upadły ma obowiązek złożenia corocznego sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy. Musi to zrobić do końca kwietnia.

Co w sytuacji, gdy upadły nie dopełni obowiązków?

Odpowiedzi należy szukać w art. 49120 1. W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba, że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Skutkiem uchylenia planu spłaty wierzycieli jest nieumorzenie zobowiązań upadłego.

Kiedy powyższy przepis ma zastosowanie? W sytuacji, gdy upadły:

 1. nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli – tj. do końca kwietnia (sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy),
 2. w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe (dotyczy to składników majątkowych, których wartość przekracza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa GUS),
 3. dokonał czynności prawnej bez uzyskania zgody sądu lub czynności ta nie została przez sąd zatwierdzona (upadły, w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, nie może dokonywać czynności prawnych dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli bez zgody lub zatwierdzenia czynności przez sąd),
 4. ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Konsekwencją uchylenia planu spłaty wierzycieli na podstawie przepisu art. 49120 jest brak możliwości ponownego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłości konsumenckiej) przez okres dziesięciu lat.

Więcej>>>