– Chcę złożyć wniosek o upadłość. Jakie będą konsekwencje upadłości? – pytają często klienci Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Bardzo istotne jest pojęcie niewypłacalności. Niewypłacalność w tym wypadku rozumiana jest jako stan, w którym dłużnik nie może wykonywać swoich zobowiązań pieniężnych na bieżąco (np., gdy nie ma jednocześnie pieniędzy na zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki), i taki stan trwa przez co najmniej trzy miesiące.

Upadłość konsumencka niesie za sobą istotne konsekwencje. Jeżeli sąd ogłosi upadłość należy pamiętać o najistotniejszych z nich:

  • wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka – oznacza to, że konsument nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem (np. sprzedać samochodu);
  • upadły ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek, dokumentację dotyczącą majątku i rozliczeń oraz korespondencję;
  • w skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
  • po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, a następnie przystępuje do sprzedaży majątku upadłego konsumenta – za wyjątkiem przedmiotów pierwszej potrzeby – wyłączonych spod egzekucji. Kiedy wartość składnika majątku będzie przekraczała pięciokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw syndyk będzie musiał zawiadomić o tym wierzycieli i sąd.
  • wraz z ogłoszeniem upadłości konsument będzie mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego (zakupy żywności, środków czystości itp.), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy, które nie podlegały zajęciu przez syndyka;
  • po ogłoszeniu upadłości działania podejmowane przez konsumenta mogą mieć wpływ na decyzję sądu – np. bezpodstawne zwolnienie się z pracy może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i braku szansy na oddłużenie;
  • ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi. Także zatrzymuje się „licznik długu” – odsetki przeterminowane nie są naliczane; do postępowań będzie mógł przystąpić syndyk, który będzie reprezentował konsumenta i jego interesy.