Do Ośrodka Doradztwa zadzwoniła Pani Jola w sprawie niezapłaconego w terminie mandatu swojego męża w kwocie 200 zł. Obecnie komornik wzywa do zapłacenia 200 zł należności głównej + 340 zł opłaty komorniczej + 70 zł wydatków gotówkowych. Klientka pyta skąd wzięły się takie koszty, które są ponad dwa razy wyższe niż sama należność główna. Czy to jest zgodne z prawem?

Wyjaśniono klientce, że gdyby mąż przyjął mandat od policji czy straży miejskiej to nie byłoby takich opłat, bo ściąganiem niezapłaconego mandatu zająłby się Urząd Skarbowy i odbyłoby się to w trybie egzekucji administracyjnej. W jego przypadku sprawa trafiła do sądu, dlatego egzekucją należności zajmuje się komornik sądowy.

Opłaty pobierane w postępowaniu egzekucyjnym sądowym określa ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z nią w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Natomiast w przypadku wyegzekwowania świadczenia z skutek prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego opłata stosunkowa wynosi 8 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Oznacza to, że zarówno minimalna jak i maksymalna wysokość tej opłaty jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dlatego w tym przypadku komornik jak najbardziej miał prawo naliczyć taką opłatę stosunkową, ponieważ zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2016 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2015 r. wyniosło 3408,62 zł, więc koszty komornicze wyniosą 1/10 tej kwoty, czyli 340 zł. Natomiast kwota 70 zł to wydatki gotówkowe komornika, jakie poniósł w toku prowadzenia egzekucji.

Źródło: http://www.infor.pl/wskazniki/opłaty. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2015 r. Nr 111, poz. 790 z późn. zm.) Obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r. i w drugim półroczu 2015 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 43 poz. 163 – M.P 2016 nr 0 poz. 174)

Baner