Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260, 2261, z 2017 r. poz. 791), upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna:

1. nieprowadząca działalności gospodarczej (4911),

2. Obecnie były przedsiębiorca, który zakończył działalność i dokonał wykreślenia z właściwego rejestru już następnego dnia może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w oparciu o przepisy dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może złożyć:

  • spółka, wspólnik spółki osobowej, fundacja, stowarzyszenie
  • małżeństwo łącznie (każdy z małżonków może złożyć wniosek osobno)
  • osoba prowadząca działalność gospodarczą

Na mocy zmienionych przepisów obecnie wszczęcie konsumenckiego postępowania upadłościowego może nastąpić z wniosku samego dłużnika jak również wniosku wierzyciela.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260, 2261, z 2017 r. poz. 791