Do Ośrodka Doradztwa w Gdyni zgłosiła się klientka, wobec której ogłoszono upadłość. W skład masy upadłościowej wchodziło mieszkanie, które zostało sprzedane za stosowną kwotę. Klientce zależy, aby z uzyskanej kwoty sprzedaży została wydzielona część kwoty odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu.

Wydzielenie części kwoty osiągniętej ze sprzedaży mieszkania lub domu jednorodzinnego, ma na celu zapewnienie chociażby w minimalnym stopniu potrzeb socjalno – bytowych. Na początku należy wskazać, że wydzielona część może być przyznana przez sędziego komisarza na wniosek upadłego.

Przesłankami umożliwiającymi skorzystanie z powyższej instytucji jest przede wszystkim:

  • fakt zamieszkiwania przez upadłego w mieszkaniu, które weszło w skład masy upadłościowej,
  • Konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu.

 Z sumy uzyskanej w wyniku sprzedaży nieruchomości wydziela się upadłemu kwotę, która odpowiada przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy. Dowolność sędziego komisarza w ustaleniu wysokości czynszu powinna być ustalona dla każdej konkretnej sprawy, uwzględniając ceny rynkowe dla okolicy, w którym było posadowione mieszkanie upadłego. Natomiast sformułowanie „osoby pozostające na utrzymaniu” odnośni się osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, niekoniecznie rodzina.

Na postanowienie sędziego komisarza przysługuje zażalenie.

Podstawa prawna: art. 491 (13) p.u. (Dz.U. z 2015 r. poz. 233)

Baner