Pani Grażyna skontaktowała się z Ośrodkiem Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni w celu uzyskania porady w zakresie prawa egzekucyjnego. Wobec pani Grażyny było prowadzone postępowanie egzekucyjne, niemniej jednak pani Grażynie udało się porozumieć z wierzycielem, co do spłaty zadłużenia na podstawie zawartej umowy ugody. Po zawarciu ugody postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na wniosek wierzyciela a komornik sądowy ustalił koszty związane z jego umorzeniem. W ocenie pani Grażyny koszty postępowania egzekucyjnego, mimo, że zgodnie z warunkami ustawy są zbyt duże, ponieważ egzekucja była prowadzona jedynie przez dwa miesiące, a komornik prowadził egzekucję wyłącznie z emerytury. Klientka zastanawia się, czy istnieje możliwość obniżenia kosztów egzekucyjnych.

Postępowanie egzekucyjne toczy się za pośrednictwem komornika, który podejmuje działania na podstawie wniosku złożonego przez wierzyciela. Egzekucja ma na celu przymusowe wyegzekwowanie długu.

Komornik za swoją pracę tj. prowadzenie postępowania egzekucyjnego otrzymuje wynagrodzenie, które jest pobierane ze ściąganych od dłużnika kwot. W sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Powyższe oznacza, że jeżeli komornik dokonuje potrącenia emerytury pani Grażyny, to każdego miesiąca od potrąconej kwoty 10 % jest przeznaczane na wynagrodzenie komornika.

Natomiast w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego w sytuacji opisanej powyżej komornik jest uprawniony do otrzymania od dłużnika „wynagrodzenia” z tytułu umorzonego postępowania egzekucyjnego. Powyższe „wynagrodzenie” wynosi 10% umorzonej kwoty długu.

Z uwagi, że „wynagrodzenie” żądane przez komornika może stanowić bardzo wysoką kwotę, ustawa o kosztach komorniczych przewiduje możliwość żądania jej obniżenia.

Dłużnik kieruje wniosek o obniżenie kwoty z tytułu umorzenia postępowania egzekucyjnego do komornika, który prowadzi postępowanie. Złożenie takiego wniosku jest wolne od opłat. Termin do złożenia wniosku wynosi 7 dni od dnia  doręczenia postanowienia o pobraniu lub ustaleniu opłaty. Podstawą wniosku o obniżenie opłaty są w szczególności: okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokość jego dochodów.

Jeżeli komornik uzna, że w jego ocenie nie występują przesłanki do obniżenia wynagrodzenia przekaże sprawę do sądu, gdzie sąd na podstawie postępowania sądowego zadecyduje czy na podstawie przedstawionej sytuacji obniżenie wynagrodzenia jest zasadne.

Komornik lub sąd decyduje o obniżeniu opłaty oraz wysokości obniżenia. Warto jednak zaznaczyć, że opłata obniżona nie może być niższa niż jedna trzecia opłaty należnej na podstawie ustawy o kosztach komorniczych, nie niższa jednak niż 200 złotych.

W przypadku pani Grażyny, istnieje możliwość złożenia wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej z tytułu umorzenia postępowania egzekucyjnego. Powyższy wniosek klientka powinna złożyć w terminie tygodnia od otrzymania postanowienia komornika wyliczającego koszty postępowania egzekucyjnego. Najprawdopodobniej przesłanką, która będzie zastosowana w sytuacji pani Grażyny będzie nakład pracy komornika, ponieważ postępowanie egzekucyjne toczyło się przez okres 2 miesięcy zanim zostało umorzone.

Więcej >>>

 

2 KOMENTARZE

    • Wniosek zwolniony jest od opłat, ale nie od kosztów procesu. W sytuacji jeśli zostały poniesione jakieś dodatkowe koszty- np. konieczne było powołanie biegłego- to mogą pojawić się dodatkowe koszty.

Comments are closed.