Trwa rekrutacja na warsztaty z zakresu edukacji finansowej realizowane na podstawie autorskiego pakietu edukacyjnego pt.: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”.

Zapraszamy szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas drugich i trzecich do udziału w warsztatach z zakresu edukacji finansowej na podstawie pakietu pt. “Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”.

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu edukacji finansowej (zgodnego z podstawą programową) autorstwa Prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr Aliny Kalinowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Ewy Kruk (SKEF), przeznaczonego dla wybranych w drodze rekrutacji klas pierwszych – etap wczesnoszkolny. Materiały (pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela) otrzymały pozytywne opinie oraz rekomendację.

Cele szczegółowe projektu to m.in. rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi, zdobywania doświadczeń przy rozwiązywaniu problemów, rozwój podstaw krytycznego myślenia uczniów dotyczącego konsekwencji podejmowania decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach warsztatów uczniowie:

 • zdobędą wiedzę finansową, która uczyni ich bardziej świadomymi konsumentami,
 • wezmą udział w co najmniej 10 godzinach zajęć pozalekcyjnych,
 • otrzymają bezpłatnie pakiety edukacyjne wraz z segregatorem,
 • wezmą udział w konkursie wiedzy,
 • za aktywny udział w zajęciach będą miały możliwość otrzymania Skefiaków, które po zakończonym projekcie zamienią na nagrodę pieniężną,
 • otrzymają upominki oraz dyplomy na zakończenie zajęć.

W ramach projektu nauczyciele:

 • zdobędą unikalne doświadczenie edukatorów finansowych i zrealizują co najmniej 10 godzin zajęć pozalekcyjnych,
 • wezmą udział w dwudniowych warsztatach metodycznych online,
 • otrzymają bezpłatnie pakiet edukacyjny oraz poradnik dla nauczyciela,
 • otrzymają wynagrodzenie za prowadzone zajęcia.

Proces rekrutacji nauczycieli będzie odbywać się w oparciu o następujące kryteria:

 • nauczyciele/wychowawcy klas II lub III;
 • mało liczne klasy (do 10-12 uczniów);
 • ocena uzasadnienia chęci udziału w projekcie.

Do projektu zostanie zrekrutowanych 10 nauczycieli.

Zostanie stworzona lista rezerwowa zainteresowanych na wypadek ew. rezygnacji nauczyciela lub jego niemożności udziału w warsztatach metodycznych dla nauczycieli.

Wszyscy wybrani do projektu w procesie rekrutacji nauczyciele podpiszą za zgodą szkoły umowy zawierające m.in. obowiązki i prawa stron związane z realizacją działań projektu.

Za rekrutację uczniów będą odpowiadali nauczyciele/wychowawcy. Przystąpienie ucznia do udziału w projekcie będzie wymagało uzyskania zgody rodziców.

Zajęcia będą odbywać się na terenie szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy

List do szkół – Zaproszenie

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres mnastrabasz@skef.pl.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Nastrabasz – e-mail: mnastrabasz@skef.pl, 58 624 98 72, 667 544 000