Do ODFiK Kraków zgłosiła się pani Zofia z Katowic. Klientka otrzymała nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i chciała dowiedzieć się, dlaczego została pozwana właśnie tam oraz co ma zrobić. Pani Anna otrzymała nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) przez e-sąd. W poniższym artykule przedstawimy, czym jest EPU i co należy zrobić w sytuacji otrzymania nakazu zapłaty.

Czym jest elektroniczne postępowanie upominawcze i e-sąd?

E-sąd to sąd działający w sposób całkowicie elektroniczny. Jego fizyczna siedziba znajduje się w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, tam też należy kierować wszelkie pisma procesowe w sprawach o zapłatę.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie, system dostępny na stronie sądu służy do:

 • wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej,
 • elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych,
 • uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy,
 • weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności.

Składając pozew do sądu należy ustalić sąd właściwy ze względu na siedzibę wierzyciela lub dłużnika uwzględniając wartość przedmiotu sporu. W przypadku e-sądu powyższe wytyczne nie mają żadnego znaczenia, dlatego pani Anna z Katowic mogła otrzymać nakaz zapłaty wystawiony w trybie EPU.

Jak wygląda postępowanie w e-sądzie?

E-sąd rozstrzyga sprawy w trybie elektronicznego postępowania upominawczego, tryb ten uregulowany jest w kodeksie postępowania cywilnego w art. 50528– 50537. Ponadto stosuje się do niego zasady ogólne dotyczące postępowania upominawczego.

Czym różni się EPU od „zwykłego” postępowania upominawczego?

Strony mają w postępowaniu przed e-sądem takie same prawa, jak w tradycyjnym postępowaniu sądowym.

Do najważniejszych różnic należy:

 • Krótszy czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy.
 • Brak wymogu dołączenia dowodów do pozwu.
 • Pisma procesowe mają postać gotowych do uzupełnienia elektronicznych formularzy, a zatem powód nie musi konstruować ich od początku.
 • Niższa opłata sądowa.
 • Brak obowiązku osobistego stawiennictw stron na rozprawie.
 • Łatwy dostęp do dokumentacji sprawy (dostęp on-line).

Otrzymałem pozew wraz z nakazem zapłaty, co zrobić?

Po wydaniu nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym e-sąd doręcza pozwanemu nakaz zapłaty w formie papierowej, pocztą tradycyjną (listem poleconym) wraz z pouczeniem m.in. o sposobie wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli pozwany uważa, że nakaz został wydany zasadnie w ciągu 2 tygodni powinien zapłacić powodowi (wierzycielowi) kwotę wskazaną w nakazie zapłaty.

Jeżeli pozwany uzna, że nakaz jest wydany niesłusznie, bo na przykład zasądzona kwota jest zbyt wysoka, dług został spłacony, w pozwie jest błąd itd., można wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty.

Jeżeli pozwany nie podejmie żadnej czynności to po 2 tygodniach od daty doręczenia pozwu nakaz zapłaty się uprawomocni. Następnie nadana zostanie klauzula wykonalności i taki nakaz będzie tytułem wykonawczym na podstawie, którego powód (wierzyciel) będzie mógł udać się do komornika, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty?

Pozwany może komunikować się z e-sądem na 2 sposoby:

 • tradycyjnie poprzez papierową wymianę korespondencji (listem poleconym)
 • w formie elektronicznej – za pośrednictwem konta założonego w systemie teleinformatycznym e-sądu.

Co ważne – jeżeli pozwany wniesie pismo w formie elektronicznej będzie to od tej pory jedyna dopuszczalna forma kontaktu z e-sądem! Wszelki pisma, zarządzenia będziemy otrzymywać jedynie tą drogą.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Musi spełniać wymogi pisma procesowego a więc posiadać:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 2. sygnaturę akt;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 4. oznaczenie rodzaju pisma;
 5. treść;

Co bardzo istotne sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i powołania się na dowody. W sprzeciwie wystarczy, zatem napisać: „Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty”.

Termin do wniesienia sprzeciwu wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu zapłaty wydanego przez e-Sąd. Sprzeciw wniesiony po upływie tego terminu podlega odrzuceniu, co skutkuje uprawomocnieniem się nakazu i w efekcie możliwością prowadzenia na jego podstawie egzekucji.

Jeżeli sprzeciw jest wniesiony w terminie e- sąd umorzy toczące się postępowanie a wydany w sprawie nakaz zapłaty nie będzie mógł stać się tytułem wykonawczym.

Więcej na >>> Porada tygodnia