W 2017 roku Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, jako organizacja pozarządowa kontynuowało prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Podlaskiej.

Podsumowując rok 2017, należy wskazać, że z porad ośrodka skorzystało 887 osób, czyli 200 osób więcej niż podczas pierwszego roku funkcjonowania. Średniomiesięcznie w 2017 r. z pomocy prawnej świadczonej przez Panią Dorotę Bednarz korzystało około 74 beneficjentów. Podobnie jak w ubiegłym roku, przeważającą większość uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej stanowiły osoby powyżej 65 roku życia (488 osób), drugą grupę beneficjentów stanowiły osoby korzystające z pomocy społecznej, natomiast trzecią grupą były osoby poniżej 26 roku życia.

Największa grupa beneficjentów korzystała z porad w zakresie prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego i spadkowego, znaczna liczba klientów zgłasza się również z problemami z zakresu prawa karnego oraz administracyjnego. Duże zainteresowanie można także zauważyć w dziedzinie prawa pracy oraz zabezpieczeń społecznych.

W zależności od potrzeb czas porady standardowo wynosi od 15 do 60 minut. Ilość poświęconego czasu jest nierozerwalnie związana z problematyką, z jaką zgłaszają się beneficjenci. Co do formy udzielonej porady, należy wskazać, że blisko 400 osób zostało poinformowanych o sposobie rozwiązania ich problemu prawnego, około 300 osobom udzielono pomocy w sporządzeniu pism rozpoczynających proces oraz około 250 osób poinformowano o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących im uprawnieniach lub o spoczywających na nich obowiązkach.

Zgodnie ze statystyką z pomocy punktu korzysta trzykrotnie więcej kobiety niż mężczyzn. W większość beneficjentami są osoby powyżej 65 roku życia, które stanowią ponad połowę korzystających z ośrodka. Drugą grupę stanowią osoby pomiędzy 27 a 64 rokiem życia, a trzecią uprawnieni pomiędzy 18 a 26 rokiem życia. Przy czym, w przypadku ostatniej grupy widać znaczny wzrost, co może świadczyć o rosnącej świadomości prawnej wśród młodych ludzi oraz potrzebie korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej.

Patrząc pod kątem wykształcenia największa grupa osób korzystających z ośrodka to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (284 osoby), średnim ogólnokształcącym (227 osób) oraz podstawowym ukończonym (190 osób). Dochód osób korzystających z punktu kształtuje się na najczęściej pomiędzy 800 a 2599 zł, co stanowi ok. 80% wszystkich beneficjentów. Odpowiednio drugą oraz trzecią grupę stanowią osoby posiadające dochód poniżej 800 zł oraz osoby bez dochodu.

Zgodnie z danymi, największą grupę beneficjentów stanowiły osoby, których rodziny składają się od 2 do 4 członów, co stanowiło 65 % ogółu korzystających, drugą grupę stanowiły osoby samotne. Najmniejszą grupę beneficjentów stanowiły osoby, których rodziny składały się powyżej czterech członków. Z uwagi na lokalizację ośrodka najwięcej osób korzystających posiada miejsce zamieszkania w miejscowości o liczbie mieszkańców pomiędzy 25 tyś a 100 tyś., Natomiast 10 % beneficjentów posiada miejsce zamieszkania na wsi. Spośród korzystających 15 % posiadało orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Osobą udzielającą porad prawnych w roku 2017 była pani radca prawny Dorota Bednarz.

W roku 2018 Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej kontynuuje prowadzenie Punktu Nieodpłatnych Porad, gdzie osobą udzielającą porad będzie również pani mec. Dorota Bednarz.  Podobnie jak w poprzednich latach punkt jest usytuowany przy ul. Łaziennej 3 w Białej Podlaskiej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu  603 804 498.

Stowarzyszenie bardzo serdecznie dziękuje za zaufanie beneficjentów korzystających z porad oraz zaangażowanie Pani Mecenas Doroty Bednarz w prowadzeniu punktu.

 Punkt nieodpłatnych porad prawnych jest czynny w:

poniedziałek – w godz. 09.00 – 13.00

wtorek – w godz. 09.00 – 13.00

środa – w godz. 12.00 – 16.00

czwartek – w godz. 09.00 – 13.00

piątek – w godz. 09.00 – 13.00

Zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy również do zapoznania się z danymi w formie graficznej.