Do Ośrodka Doradztwa Finansowego I Konsumenckiego w Gdyni zgłosiła się klientka, której bank naliczył zbyt wysoką miesięczną opłatę za prowadzenie rachunku bankowego. Pomimo reklamacji klientki, bank nie jest zainteresowany zwrotem źle naliczonej opłaty za prowadzenie rachunku. Klientka rozważa wytoczenie powództwa o zwrot opłaty za prowadzenie rachunku bankowego z uwagi na opór banku. Siedziba banku znajduje się w Krakowie,  więc klientka obawia się, że będzie musiała złożyć pozew w Krakowie.

Obecne przepisy rzeczywiście wskazują, że klientka byłaby zmuszona wytoczyć powództwo przeciwko bankowi w Krakowie. Jednakże, jeżeli klientka zdecyduje się wstrzymać z wytoczeniem powództwa do dnia 7 listopada 2019 r. będzie mogła złożyć go w miejscu swojego zamieszkania.

Od 7 listopada 2019 r. będzie obowiązywał nowy przepis, który reguluje miejsce złożenia pozwu. Wskazuje on następująco: Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

Powyższy przepis został wprowadzony w celu ułatwienia dochodzenia roszczeń od banku dla osób, które korzystają z jego usług. Zmianę należy uznać za zasadną z uwagi, że banki posiadają swoje siedziby w największych miastach w Polsce, natomiast dotychczasowe przepisy, co do zasady wskazują, że osoba, która wytacza powództwa powinna skierować pismo zgodnie z miejscem lub siedzibą pozwanego.