Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zgłosiła się Pani Joanna, która jak wiele osób zadłużonych zastanawia się, czy złożyć wniosek o upadłość konsumencka teraz, czy zaczekać do 24 marca 2020 r., kiedy w życie wejdą znowelizowane przepisy dotyczące upadłości. Słyszała, że od marca będzie łatwiej uzyskać upadłość, ale jednocześnie syndyk będzie miał dużo większe uprawnienia niż teraz, dlatego pyta, jakie to uprawnienia i czy będzie to korzystniejsze dla dłużnika.

Nowelizacja prawa upadłościowego rzeczywiście nałożyła na syndyków nowe obowiązki, a większość z nich ma na celu przyspieszenie całego postępowania upadłościowego. Najważniejsze z nich to:

  1. Zgłaszanie wierzytelności

Obecnie wierzyciele dłużnika zgłaszali swoje wierzytelności do sądu na ręce sędziego komisarza, który następnie po ich formalnym sprawdzeniu przekazywał je syndykowi. Po 24 marca 2020 r. wierzyciele będą zgłaszali swoje wierzytelności bezpośrednio do syndyka masy upadłościowej, dzięki czemu znacznie skróci się czas pracy syndyka, a co za tym idzie dłużnik będzie mógł szybciej uzyskać postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty.

Zdarzało się, że wierzyciele nie zgłaszali swoich wierzytelności w terminie, co też wydłużało czas trwania całego postępowania. Po nowelizacji syndycy dostaną nowe narzędzie, dzięki któremu będą mogli dyscyplinować wierzycieli do terminowego zgłaszania swoich roszczeń. Po nowelizacji wierzyciel, który zgłosi wierzytelność po wyznaczonym terminie będzie ponosił zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego, nawet, jeśli opóźnienie powstało z nie jego winny.

  1. Ochrona małżonka dłużnika

Do tej pory małżonkowie dłużników, którzy ogłosili upadłość konsumencką często nie wiedzieli o tym np. ze względu na konflikty rodzinne.  Po nowelizacji syndyk będzie miał obowiązek zawiadomić małżonka dłużnika o prowadzonym postępowaniu upadłościowym, co ma na celu jego ochronę przed negatywnymi konsekwencjami upadłości. Po 24 marca 2020 r. będzie możliwość wniesienia m.in. do sądu upadłościowego powództwa o uznanie rozdzielności za skuteczną, co do masy upadłościowej.

  1. Kontrola dłużników alimentacyjnych

Po nowelizacji w każdej sprawie, w której dłużnik jest również dłużnikiem alimentacyjnym syndyk zyska możliwość żądania zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Oznacza to, że syndyk będzie miał obowiązek weryfikacji, czy obowiązek alimentacyjny nadal istnienie i co ważne będzie mógł zakwestionować zarówno sam fakt tego obowiązku jak i też jego wysokość. Ma to na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli, żeby nie nastąpiło ich pokrzywdzenie w wyniku trwania fikcyjnego obowiązku alimentacyjnego.

  1. Poszukiwanie majątku przez komornika sądowego

W celu przyspieszenia postępowania upadłościowego po nowelizacji syndycy zyskają kolejne narzędzie ułatwiające im pracę, jakim jest zlecenie komornikowi sądowemu poszukiwania majątku dłużnika. Szybkie ustalenie składników majątku upadłego dłużnika też ma być z korzyścią także dla wierzycieli.

  1. Samodzielna decyzja o sposobie likwidacji masy upadłości

Syndyk samodzielnie będzie podejmował decyzje, co do tego, jaki jest najkorzystniejszy sposób na likwidację majątku dłużnika umożliwiający zaspokojenie wierzycieli. Dopiero, kiedy wartość składnika majątku będzie przekraczała pięciokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw syndyk będzie musiał zawiadomić o tym wierzycieli i sąd.

  1. Syndyk masy upadłościowej autorem wniosku o umorzenie zobowiązań lub ustalenie planu spłaty

Dotychczas to dłużnik musiał sporządzić i przedłożyć sędziemu komisarzowi wniosek o umorzenie zobowiązań bez planu spłaty bądź ewentualnie wniosek o ustalenie planu spłaty. Po nowelizacji ustawy to syndyk po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli i po likwidacji majątku upadłego będzie składał do sądu wniosek o plan spłaty wierzycieli wraz z uzasadnieniem. Co ważne syndyk będzie również przedkładał do sądu sporządzone na piśmie swoje stanowisko o przyczynach powstania stanu niewypłacalności dłużnika.

  1. Skarga na czynności syndyka

Co ważne nowelizacja prawa upadłościowego wprowadza również możliwość złożenia skargi na czynności syndyka do sądu upadłościowego podobnie jak teraz można złożyć skargę na czynności komornika sądowego. Skargę może złożyć zarówno dłużnik, wierzyciel jak również osoba trzecia, której interesy zostały naruszone w wyniku dokonania przez syndyka jakiejś czynności jak również wtedy, kiedy syndyk zaniechał wykonania czynności.