Do Ośrodka Doradztwa w Krakowie zgłosił się Pan Marek, który w 2018 r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd oddalił jego wniosek, powołując się na niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości dla przedsiębiorców. Sąd w tym przypadku nie znalazł przesłanek humanitarnym czy względów do słuszności do przeprowadzenia postępowania. W 2019 r. Pan Marek ciężko zachorował i nie jest w stanie regulować żadnych swoich zobowiązań. Pan Marek pyta: czy mogę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jeszcze raz? Jak moja sytuacja zmieni się po 24 marcu 2020 r.?

Skutki oddalenia wniosku – aktualne przepisy

Zgodnie z art. 4914 pr. upadłościowego sąd oddala wniosek, jeśli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku m.in. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika. Przepis ten nakazuje sądowi oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku wcześniejszego umorzenia postępowania z wniosku np. syndyka czy sądu, a nie z powodu oddalenia, zwrotu wniosku czy nawet umorzenia postępowania na wniosek dłużnika. Oddalenie wniosku przez sąd nie powoduje niemożności ponownego złożenia wniosku. Jednakże, nie prowadzi to do sytuacji, iż Pan Marek może z automatu ponownie złożyć wniosek. Zgodnie z zasadami prawa można ponownie złożyć wniosek, jeśli zmienią się jakieś okoliczności życiowych, przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W przypadku Pana Marka, taką zmianą może być powstanie jakiejś okoliczności uzasadniającej zastosowanie względów słuszności lub humanitarnych. Taką przesłanką może być ciężka choroba dłużnika. W takim stanie rzeczy, Pan Marek nie musi czekać na nowelizacji i może jeszcze na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ponownie złożyć wniosek i szczegółowo opisać sytuacje, która uzasadnia zastosowanie przesłanek humanitarnych i słusznościowych. Musimy pamiętać, że zastosowanie tych przesłanek podlega uznaniu sędziowskiemu i dalej może się okazać, że pomimo ciężkiej choroby, sąd ponownie oddali wniosek.

Ponowne złożenie wniosku – nowelizacja

Po 24 marca 2020 r. wygasa przepis art. 4914 pr. upadłościowego. Sąd straci uprawnienie do oddalenia wniosku z powodu doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego jej zwiększenia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, braku przesłanek humanitarnych czy słusznościowych, czy nie złożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości swojego przedsiębiorstwa. Po nowelizacji sąd nie będzie miał podstaw do oddalenia wniosku i jeśli wniosek będzie sporządzony rzetelnie, to sąd ogłosi upadłość dłużnika.

Wraz z nowelizacją zmienią nam się nie tylko przesłanki oddalenia wniosku, ale także cała procedura oddłużeniowa. Przed ponownym złożeniem wniosku jeszcze raz przeanalizuj swoją sytuację życiową i finansową.  Być może teraz twój plan spłaty zadłużenia nie będzie trwał 3 lata, a może trwać nawet 7 lat. Wraz z nowelizacją sąd zyskał też możliwość odmowy ustalenia planu spłaty, a wtedy w ogóle nie dostaniesz oddłużenia.

Przed ponownym złożeniem wniosku, musisz jeszcze raz zastanowić nad swoją sytuacją życiową i finansową. Ogłoszenie upadłości, to zawsze ostateczność, która nie każdemu może się opłacać.

  1. Przelicz, w jakim tempie, przy twoich aktualnych zobowiązaniach, będziesz w stanie spłacić swoje zobowiązania przez komornika.
  2. Rozważ, jakie były podstawy wystąpienia niewypłacalności. Od tego jak zakwalifikuje Cię sąd będzie zależało, na jaki okres będziesz miał ustalony plan spłaty:
  • popadłeś w długi bez twojej winy – do 3 lat,
  • doprowadziłeś do swojej niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa – do 7 lat,
  • doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyłeś jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań – odmowa planu spłaty
  1. Zastanów się, co wejdzie w skład twojej masy upadłościowej i ile syndyk będzie w stanie uzyskać środków. Szczególnie zastanów się ile zyskasz na sprzedaży swojego mieszkania w postępowaniu upadłościowym ze względu na możliwość uzyskania kwoty na zabezpieczenie czynszu od 12 do 24 miesięcy.
  2. Przeanalizuj, jakie będą koszty syndyka, pomocy prawnej.
  3. Rozważ, jakie będą twoje hipotetyczne przychody w przyszłości i ile może wynieść w twoim przypadku rata spłaty wg planu spłaty.

Oczywiście, twoje obliczenia będą tylko przybliżone, bo w ramach uznania sędziowskiego jest orzeczenie, do jakiej grupy zakwalifikuję Cię sąd upadłościowy, a w skutek tego ile będzie trwać plan spłaty i w jakich wysokościach możesz spodziewać się kwot spłaty. Złożenie wniosku powinieneś poprzedzić gruntowną analizą swojej sytuacji z profesjonalistami, którzy pozwolą Ci oszacować twoje ryzyka. W kolejnym artykule rozważmy kwestię nowego kształtu planów spłat i procedury oddłużenia.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej na naszej stronie: www.pogotowiedlazadluzonych.pl