W pierwszym etapie konsumenckiego postępowania upadłościowego, sąd dokonuje oceny uczciwości płatniczej konsumenta oraz bada przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, biorąc pod uwagę oświadczenia i dokumenty przedstawione przez dłużnika we wniosku. Wystąpienie którejkolwiek negatywnej przesłanki spowoduje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zgodnie z art. 4914 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260, 2261, z 2017 r. poz. 791), sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta, jeżeli:

  1. dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (np. zaciągnął pożyczkę z założeniem, że nie będzie jej spłacał).
  2. okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika (umorzenie wcześniejszego postępowania upadłościowego nastąpiło na skutek niedopełnienia obowiązku przez upadłego czy też zaniechania),
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120 (uchylenie planu spłaty może nastąpić m.in. w sytuacji, gdy upadły nie wykonał planu spłaty lub nie dopełnił obowiązku złożenia corocznych sprawozdań z jego wykonania),
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 20 i następne),
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
  • chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi
  1. w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
  2. dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba, że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Okoliczności powstania niewypłacalności dłużnika powinny być rzetelnie opisane we wniosku. Konsument powinien również zadbać, aby precyzyjnie wskazać, że względem niego nie zachodzą negatywne przesłanki, które są podstawą do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd, w wyjątkowych sytuacjach, opierając się na zasadzie humanitaryzmu i kierując względami słuszności, może podjąć decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika, względem którego zaszły negatywne przesłanki, co w normalnym trybie byłoby podstawą do oddalenia wniosku. Dłużnik musi jednak potwierdzić wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezbitymi dowodami.

Dłużnik (wnioskodawca) ma prawo do wniesienia zażalenia na decyzję sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli nie reprezentuje go profesjonalny pełnomocnik, sąd pouczy konsumenta, co do sposobu i zasad wniesienia zażalenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260, 2261, z 2017 r. poz. 791), ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014, poz. 1306)

Źródło:

Upadłość konsumencka poradnik, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2015

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here