Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką może zdarzyć się, że Sąd wniosek oddali. Co w takiej sytuacji może zrobić zadłużony, kiedy ponownie może starać się o upadłość konsumencką?

Dłużnik może złożyć ponowny wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli upłynie dziesięć lat od postanowienia sądu. W takim przypadku nie muszą pojawić się żadne nowe okoliczności.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że przesłanki negatywne ujęte w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, nie mają charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że nawet w przypadku ich zaistnienia sąd może przeprowadzić postępowanie upadłościowe. Będzie to miało miejsce, jeżeli sąd dojdzie do wniosku, że przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Użyte przez ustawodawcę pojęcia „słuszności”, „humanitaryzmu” oraz „należytej staranności” są pojęciami nieostrymi, a co za tym idzie w każdym przypadku powołania się na nie we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd ma obowiązek odnieść do okoliczności danej sprawy.

Niemniej w przypadku niektórych dłużników, we wcześniejszym niż 10 lat okresie, może pojawić się możliwość złożenia ponownego wniosku o upadłość konsumencką np. u byłego przedsiębiorcy, który uchybił terminowemu złożeniu wniosku o upadłość na zasadach ogólnych.

Dłużnik może złożyć ponowny wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli po oddaleniu wcześniejszego wniosku zaistnieją nowe okoliczności skutkujące pojawieniem się względów słuszności lub względów humanitarnych. Przykładowo, jeżeli dłużnik w późniejszym czasie ulegnie wypadkowi, wskutek czego utraci zdolność do pracy zarobkowej.

Ponadto, dłużnik ma prawo do wniesienia zażalenia na decyzję sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli nie reprezentuje go profesjonalny pełnomocnik, sąd pouczy, co do sposobu i zasad wniesienia zażalenia.

Kiedy nie można złożyć ponownego wniosku o upadłość konsumencką?

Jeżeli sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką uznając, że stan niewypłacalności lub jego istotne zwiększenie jest następstwem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, to dłużnik nie ma już możliwości w późniejszym czasie złożenia ponownego wniosku o upadłość konsumencką. Nie ma znaczenia ile czasu upłynie od daty oddalenia wniosku, ani jakie nowe okoliczności pojawią się w życiu dłużnika. Nic nie jest, bowiem w stanie zmienić przyczyn powstania stanu niewypłacalności lub jego pogłębienia, tj. okoliczności, które leżały u podstaw oddalenia wniosku. Przy winie lub rażącym niedbalstwie nie są brane pod uwagę względy słuszności lub względy humanitarne.