Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!
  Zwycięzcami zostali: 1. Jeremi Polaczkiewicz – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa, 2. Kamila Morawska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów, 3. Alicja Sobecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Kościan. Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja na stronie Projektu.

  Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!

  czytaj więcej
 • Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”
  I miejsce – Rafał Paluchowski – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, II miejsce – Marcelina Skalna – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Bolesławcu, III miejsce – Szczepan Gołota – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.

  Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką

13.11.2017

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką

Pan Jan z Płońska złożył wniosek o upadłość konsumencką. Sąd wniosek oddalił. Klient zwrócił się do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie z pytaniem, kiedy ponownie może starać się o upadłość konsumencką?

Dłużnik może złożyć ponowny wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli upłynie dziesięć lat od postanowienia sądu. W takim przypadku nie muszą pojawić się żadne nowe okoliczności.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że przesłanki negatywne ujęte w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, nie mają charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że nawet w przypadku ich zaistnienia sąd może przeprowadzić postępowanie upadłościowe. Będzie to miało miejsce, jeżeli sąd dojdzie do wniosku, że przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Użyte przez ustawodawcę pojęcia „słuszności”, „humanitaryzmu” oraz „należytej staranności” są pojęciami nieostrymi, a co za tym idzie w każdym przypadku powołania się na nie we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd ma obowiązek odnieść do okoliczności danej sprawy.

Niemniej w przypadku niektórych dłużników, we wcześniejszym niż 10 lat okresie, może pojawić się możliwość złożenia ponownego wniosku o upadłość konsumencką np. u byłego przedsiębiorcy, który uchybił terminowemu złożeniu wniosku o upadłość na zasadach ogólnych.

Dłużnik może złożyć ponowny wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli po oddaleniu wcześniejszego wniosku zaistnieją nowe okoliczności skutkujące pojawieniem się względów słuszności lub względów humanitarnych. Przykładowo, jeżeli dłużnik w późniejszym czasie ulegnie wypadkowi, wskutek czego utraci zdolność do pracy zarobkowej.

Ponadto, dłużnik ma prawo do wniesienia zażalenia na decyzję sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli nie reprezentuje go profesjonalny pełnomocnik, sąd pouczy, co do sposobu i zasad wniesienia zażalenia.

Kiedy nie można złożyć ponownego wniosku o upadłość konsumencką?

Jeżeli sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką uznając, że stan niewypłacalności lub jego istotne zwiększenie jest następstwem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, to dłużnik nie ma już możliwości w późniejszym czasie złożenia ponownego wniosku o upadłość konsumencką. Nie ma znaczenia ile czasu upłynie od daty oddalenia wniosku, ani jakie nowe okoliczności pojawią się w życiu dłużnika. Nic nie jest, bowiem w stanie zmienić przyczyn powstania stanu niewypłacalności lub jego pogłębienia, tj. okoliczności, które leżały u podstaw oddalenia wniosku. Przy winie lub rażącym niedbalstwie nie są brane pod uwagę względy słuszności lub względy humanitarne.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260, 2261, z 2017 r. poz. 791)