Czy dzieci muszą płacić długi rodziców w spółdzielni mieszkaniowej? Z takim pytaniem zwróciła się do Ośrodka Doradztwa Katarzyna W., która dowiedziała się niedawno, że jej mama nie płaciła za czynsz i właśnie rozpoczęła się egzekucja komornicza zaległości. Pani Kasia od długiego czasu wynajmuje mieszkanie w innym mieście, ale nadal jest zameldowana w mieszkaniu mamy.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych art. 4 ust. 6 za opłaty związane z utrzymanie i eksploatacją lokalu mieszkalnego odpowiadają solidarnie: – członek spółdzielni, -właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni, -osoba niebędąca członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a wraz z nimi odpowiadają: – osoby pełnoletnie stale zamieszkujące z w/w osobami, – osoby faktycznie korzystające z lokalu.

Nie odpowiadają natomiast pełnoletni zstępni pozostający na utrzymaniu ww. osób (np. uczące się dzieci lub wnuki).  Odpowiedzialność ta ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

W związku z powyższym należy zauważyć, że zameldowanie lub jego brak nie mają znaczenia dla powstania zobowiązań o których mowa, gdyż wynikają one z faktycznego zamieszkiwania. Oznacza to, że spółdzielnia może żądać zapłaty długów rodzica od dzieci lub wnuków jeśli te stale zamieszkują w lokalu i nie są na utrzymaniu dłużnika.

Należy pamiętać, że w sytuacji gdy ktoś przestał zamieszkiwać w danym lokalu, ale się nie wymeldował – dostarcza pośredniego dowodu świadczącego o zamieszkiwaniu i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za długi. Jeśli tak się stanie i zostanie wydany nakaz zapłaty na jego nazwisko, to powinien on w terminie dwóch tygodni od jego wydania wnieść sprzeciw podnosząc argument o niezamieszkiwaniu lokalu. Natomiast jeśli już została wszczęta egzekucja komornicza to taka osoba, która jest zameldowana w lokalu ale go nie zamieszkuje wraz z dłużnikiem, może próbować wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na podstawie art. 840 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego.

Podstawą takiego powództwa przeciwegzekucyjnego jest stwierdzenie, że nie istnieje obowiązek stwierdzony tytułem wykonawczym, gdyż pomimo zameldowania dana osoba nie zamieszkuje wraz z dłużnikiem w lokalu spółdzielczym. Oczywiście musi ona udowodnić, że miejsce jej faktycznego stałego zamieszkania było gdzie indziej, np. wskazać na czasowe zameldowanie w innym lokalu.