Odpowiedzialność syndyka w upadłości konsumenckiej

Do Ośrodka w Krakowie zgłosił się Pan Leszek, który ma problem z syndykiem. Syndyk nie kontaktuje się z nim, a postępowanie mimo braku majątku i stosunkowo małej ilości wierzytelności, trwa od ponad dwóch lat.

W momencie ogłoszenia upadłości sąd powołuje syndyka, który działa we własnym imieniu i na rachunek upadłego, w związku, z czym nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy upadłości. Syndyk ma obowiązek działać zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego. Nienależyte wykonywanie obowiązków odnosi się zarówno do przewlekłości, czyli nieterminowego działania (np. spóźnione sprawozdania) jak i do wykonywania swoich obowiązków w sposób niezgodny z prawem (np. niewydanie upadłemu rzeczy podlegających wyłączeniu z masy upadłości).

Co zrobić, jeśli syndyk, będzie umyślnie przedłużał postępowanie czy będzie postępował niezgodnie z przepisami?

  1. Wystąpienie z pisemnym wnioskiem do syndyka o podjęcie konkretnych działań czy wezwanie do zaprzestanie praktyk naruszających prawa upadłego

 Naszym pierwszym krokiem, po zauważeniu uchybień syndyka, powinna być rozmowa, zwrócenie uwagi i próba polubownego rozwiązania problemu. Pisemne wystąpienie do syndyka powinno zawierać wezwanie do podjęcie konkretnego działania z wyznaczeniem terminu i poinformowanie syndyka o możliwości złożenia wniosku do sędziego komisarza.

Jeśli to nie pomoże, kolejnym krokiem powinno być złożenie owego wniosku do sędziego komisarza.

  1. Wniosek do sędziego komisarza

Sędzia komisarz, jako organ postępowania upadłościowego, sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka oraz oznacza czynności, których wykonywanie przez syndyka jest niedopuszczalne bez jego zezwolenia, jak również zwraca uwagę na popełnione przez syndyka uchybienia. Ma on także pewne instrumenty dyscyplinujące niepokornych syndyków:

  1. upomnienie,
  2. grzywnę w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł, w przypadku istotnego uchybienie lub braku poprawy,
  3. wezwania do spełnienia obowiązków w terminie tygodnia,
  4. odwołanie syndyka.

We wniosku powinniśmy opisać konkretne uchybienie syndyka i zaproponować rozwiązanie sytuacji. Można także wnieść o zastosowanie konkretnego środka dyscyplinującego.

Niestety, postępowanie w sądzie upadłościowym może trwać bardzo długo, w związku z tym zaleca się równoległe wejście na drogę postępowania dyscyplinarnego.

  1. Skarga na syndyka do Rzecznika Dyscyplinarnego

W ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej syndyk (doradca restrukturyzacyjny) odpowiada za uchybienia etyce zawodu lub naruszenie godności zawodu podczas działalności zawodowej i publicznej. Zakres odpowiedzialności jest sformułowany bardzo szeroko i nieostro. Syndyk podlega odpowiedzialności nie tylko za postępowanie niezgodnie z przepisami, ale także za naruszenie norm moralnymi i zasad współżycia społecznego. Kodeks etyki zawodu zwraca szczególną uwagę, by syndyk przy wykonywaniu swoich obowiązków zachowywał zasady profesjonalizmu, niezależności, uczciwości i należytej staranności.

Pismo ze skargą składamy do Rzecznika Dyscyplinarnego.

Dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: http: //kidr.pl/organy-izby

Odpowiedzialność odszkodowawcza

 Odpowiedzialność syndyka ogranicza się do szkody wyrządzonej na skutek nienależytego wykonywania obowiązków syndyka, tj. na zasadzie winy. Roszczenia o odszkodowanie można dochodzić przeciwko syndykowi w drodze złożenia powództwa przeciwko syndykowi lub wyjątkowo, jeżeli szkoda powstała w majątku masy upadłości i ujawniła się przy zatwierdzaniu sprawozdania rachunkowego, sędzia-komisarz może z urzędu nakazać wynagrodzenie tej szkody w postanowieniu zatwierdzającym sprawozdanie.

Odpowiedzialność karna

Syndyk za nadużycia odpowiada także na drodze karnej. Doktryna prawa karnego nie pozostawia wątpliwości, że syndyk może odpowiadać, na zasadzie art. 296 kodeksu karnego, za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, jeśli doszło do wyrządzenia znacznej szkody majątkową.

Więcej porad >>>