Do Ośrodka Doradztwa w Gdyni zgłosił się pan Jan, który ma zadłużenie z powodu niepłacenia czynszu z tytułu wynajmowania mieszkania z mieszkaniowego zasobu gmin. Zadłużenie już jest spore i wraz z odsetkami i innymi kosztami wynosi około 50.000 zł. Klient mieszka wspólnie z synem, który przypadkiem dowiedział się, że jego konto bankowe zostało zablokowane na poczet zaległych należności wobec gminy. Klient chciałby uzyskać informację, czy wobec syna może być również prowadzona egzekucja komornicza, skoro tytuł prawny do lokalu posiada tylko klient.

Zgodnie z prawem, dokładnie według art. 6881 §1 Kodeksu cywilnego „za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.” Odpowiedzialność osób, o których mowa powyżej ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania. W związku z tym, odpowiadając na pytanie klienta, od syna również można egzekwować spłatę zadłużenia. I nie ma znaczenia czy dziecko uczy się i osiąga dochody.

Skoro odpowiedzialność za zapłatę czynszu jest solidarna to właściciel mieszkania może żądać całości lub części spłaty zadłużenia od wszystkich zamieszkujących osób łącznie, od kilku z nich lub tylko od jednej osoby. Nie jest tak, że każdy mieszkaniec odpowiada za część przypadającą na niego. Jeśli któraś z osób dokona spłaty całego zadłużenia można żądać od pozostałych zwrotu pieniędzy w częściach na nich przypadających.

Na koniec warto wspomnieć, że brak zameldowania nie ma znaczeniaw przypadku odpowiedzialności za długi, gdyż wynika ona z rzeczywistego zamieszkiwania. Czyli osoba zamieszkująca dany lokal, a niezameldowana w nim odpowiada również za zadłużenie. Z kolei zameldowanie w lokalu jest potwierdzeniem zamieszkania i mimo niezamieszkania w nim można zostać przez gminę wezwanym do spłaty zaległych opłat.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121)

– Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2014.150)