Pan Bartosz z Płocka w jednym z banków podpisał w pośpiechu umowę kredytową, pobrał gotówkę w kasie i udał się do domu. Dopiero tam znalazł czas na spokojną analizę umowy i dokładne policzenie wszystkich kosztów kredytu: prowizji, odsetek i ubezpieczenia. Pan Bartosz chce zrezygnować z kredytu. Czy może odstąpić od umowy już podpisanej? – pyta klient Ośrodka Doradztwa w Warszawie.

Podstawą prawną, która gwarantuje klientom banków odstąpienie od umowy kredytowej, jest ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126, poz. 715, Dz.U. 2014 poz. 1497, 1585, 1662, Dz.U. z 2015 poz.1357).

Ustawa ta nakazuje także, by w zapisach umowy kredytowej znalazły się informacje dotyczące możliwości odstąpienia, terminu, w jakim może ono nastąpić, oraz skutków, jakie odstąpienie może ze sobą przynieść. Bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powinna także przygotować i udostępnić odpowiedni formularz, który powinien być przekazany wraz z umową kredytową.

Jak odstąpić?

Klient ma pełne prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od przyznania kredytu. W ciągu kolejnych 30 dni osoba rezygnująca musi zwrócić zapożyczoną kwotę wraz z odsetkami. W tym celu należy udać się osobiście do oddziału banku/skok lub wysłać wniosek odstąpienia za potwierdzeniem odbioru pocztą. Ważne jest jednak, aby wyjaśnić czy instytucja finansowa samodzielnie pobierze kwotę kredytu z naszego konta, czy środki te musimy przelać samodzielnie.

Co z ubezpieczeniem kredytu?

Jeżeli składka z tytułu ubezpieczenia kredytu została pobrana jednorazowo za cały okres umowy kredytu przy podpisywaniu umowy to w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, czyli w tym wypadku wcześniejszej spłaty kredytu, kredytobiorcy przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Wynika to z zapisów art. 813 kodeksu cywilnego, mówiącego, iż składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zwrot składki nie następuje automatycznie jedynie na pisemny wniosek klienta. Należy podkreślić, że w wielu przypadkach zwrot składki nastąpi na konto banku, a klient powinien wymagać przekazania tej kwoty od banku, a nie od zakładu ubezpieczeń. Trzeba też pamiętać, iż roszczenie o zwrot składki przedawnia się z upływem 3 lat. Jeżeli składka ubezpieczeniowa była rozliczana w systemie miesięcznym i dokonano wcześniejszej spłaty kredytu, bank również powinien dokonać odpowiedniego rozliczenia.

Baner