Pani Katarzyna z Warszawy pilnie potrzebowała gotówki. Pracownik banku zaproponował „konsolidację”, – czyli spłacenie poprzedniego zobowiązania i jednocześnie dobranie pewnej kwoty na bieżące potrzeby, przy zapewnieniu o niższej kwocie raty nowego kredytu. Klientce bardzo odpowiadała propozycja banku. Szybko podjęła decyzję i dopiero w domu zapoznała się dokładnie z zapisami umowy.

Po doliczeniu kosztów: prowizji, dwóch polis ubezpieczeniowych związanych z kredytem, oraz koniecznością spłacania rat przez następne 60 miesięcy, super oferta już nie była taka atrakcyjna. Klientka zadzwoniła do naszego Ośrodka Doradztwa w Warszawie z pytaniem, czy może w tej sytuacji odstąpić od umowy?

Podstawą prawną, która gwarantuje klientowi banku odstąpienie od umowy kredytowej, jest ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715). Każdy klient, który zaciągnął kredyt w banku, ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od momentu jej podpisania, bez podawania jakichkolwiek powodów podjęcia takiej decyzji. Do rezygnacji z kredytu wystarczy złożenie do banku specjalnego oświadczenia. Można to zrobić zarówno przez osobistą wizytę w placówce, jak i listownie.

Artykuł 54 tejże ustawy mówi wprost:

  1. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu.
  2. Konsument zwraca niezwłocznie kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  3. Dniem spłaty kredytu jest dzień przekazania środków pieniężnych kredytodawcy przez konsumenta.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 53, kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych.

Reasumując, kredytobiorca ma pełne prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od przyznania kredytu a w ciągu kolejnych 30 dni musi zwrócić pożyczoną kwotę wraz z odsetkami naliczonymi w okresie, kiedy to faktycznie korzystał z kredytu. Bank nie ma prawa naliczyć z tego tytułu żadnej kary lub prowizji. Bank zobowiązany jest do zwrotu klientowi pobranej prowizji.