Zawarłam umowę lokaty przez telefon. Po namyślę odstąpiłam od umowy, zachowując ustawowy termin. Bank przyjął moje oświadczenie. Od tego momentu upłynęły trzy tygodnie, a ja nadal nie otrzymałam zwrotu środków. W jakim czasie bank ma obowiązek zwrócić pieniądze? – pyta klientka Ośrodka Doradztwa w Krakowie.

Zawierając umowę na odległość np. za pośrednictwem telefonu, Internetu czy katalogu wysyłkowego, mamy prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. W tym celu należy złożyć przedsiębiorcy stosowne oświadczenie.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) przedsiębiorca, a w tym przypadku bank, jest zobowiązany do zwrotu wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności powinien być dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. Konsument może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu pieniędzy, ale nie może być obciążony z tego tytułu żadnymi, dodatkowymi kosztami.

Jeśli przedsiębiorca nie wywiązał się z obowiązku zwrotu pieniędzy w określonym terminie, konsument może domagać się naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, czyli zażądać zapłaty odsetek ustawowych, które od 23 grudnia 2014 roku wynoszą 8% w stosunku rocznym. Podstawą do naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki jest art. 491 kodeksu cywilnego.