Klientka Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego zawarła umowę o kredyt konsumencki u pośrednika finansowego. Minęło już dziesięć dni a ona nadal nie dostała dokumentów i nie zna dokładnych warunków umowy, w tym wysokości comiesięcznej raty. Pyta czy w takiej sytuacji może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej podpisania. Odstąpienie to powinno nastąpić w formie pisemnej zgodnie z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który to wzór kredytodawca lub pośrednik finansowy ma obowiązek wręczyć konsumentowi wraz z dokumentami dotyczącymi umowy kredytowej. Jeśli umowa nie zawiera informacji o prawie do odstąpienia, to termin na złożenie oświadczenie się wydłuża. Zacznie biec dopiero wtedy, gdy kredytodawca dokona sprostowania umowy i dopełni wszystkich formalności, czyli np. w formie załącznika przekażą konsumentowi informacje o odstąpieniu od umowy.

Podobnie w sytuacji, kiedy konsument zawarł umowę o kredyt u pośrednika, który nie przekazał mu od razu dokumentów dotyczących kredytu, to termin 14 dniowy na odstąpienie od umowy zacznie biec dopiero wtedy, gdy konsument je otrzyma. W momencie podjęcia przez konsumenta decyzji o odstąpieniu od umowy musi on złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i dokonać zwrotu wypłaconej kwoty kredytu nie później niż w terminie 30 dni od dostarczenia oświadczenia. Oświadczenie można złożyć bezpośrednio u kredytodawcy, ale można również wysłać takie oświadczenie pocztą z zachowaniem terminu 14 dni – liczy się data stempla pocztowego. W związku z odstąpieniem od umowy kredytobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, jednak musi się liczyć z tym, że będzie musiał zapłacić odsetki za okres, w którym dysponował pieniędzmi, czyli od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu, chyba, że warunki umowy kredytowej przewidują inaczej (kredytodawca może nie żądać spłaty żadnych odsetek, za ten okres), ale musi to być wyraźnie zaznaczone w warunkach umowy. Kredytodawcy przysługuje również prawo do żądania do konsumenta spłaty kosztów poniesionych na rzecz organów administracji publicznej i opłat notarialnych, jeśli takowe poniósł. Za dzień spłaty kredytu uważa się dzień, w którym środki pieniężne zostały przekazane przez konsumenta kredytodawcy.

Źródło:

  1. Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dz.U. z 2011 nr 126 poz. 715
  2. Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki [w.] UOKiK, Życie w kredycie. Przewodnik nie tylko dla zadłużonych, Wydawnictwo UOKiK, Warszawa 2012, s. 34.