Klientka Ośrodka Doradztwa w Warszawie spłacała kilka zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Łączna kwota miesięcznych rat była jednak na tyle wysoka, że po opłaceniu zobowiązań klientce brakowało na „życie”.

Pani Maria udała się ze swoimi problemami finansowymi do banku z prośbą o poradę. Pracownik banku zaproponował „kredyt konsolidacyjny”, który posłuży do spłaty dotychczasowych zobowiązań, z możliwością „dobrania” pewnej kwoty pieniędzy na bieżące potrzeby.

Pani Marii bardzo odpowiadała propozycja banku. Szybko podjęła decyzję, podpisała umowę i dopiero w domu zapoznała się dokładnie z jej zapisami. W trakcie spokojnej analizy warunków umowy, po doliczeniu kosztów prowizji, polisy ubezpieczenia związanej z kredytem, oraz koniecznością spłacania tylko niewiele mniejszych rat przez następne 10 lat, konsolidacja okazała się błędem. Klientka zadzwoniła do naszego Ośrodka z pytaniem czy może w tej sytuacji odstąpić od umowy?

Podstawą prawną, która gwarantuje klientowi banku odstąpienie od umowy kredytowej, jest ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U.2016.1528 tj. z dnia 2016.09.21) Każdy klient, który zaciągnął kredyt w banku, ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od momentu jej podpisania, bez podawania jakichkolwiek powodów podjęcia takiej decyzji. Do rezygnacji z kredytu wystarczy złożenie do banku specjalnego oświadczenia. Można to zrobić zarówno przez osobistą wizytę w placówce, jak i listownie.

Artykuł 54 tejże ustawy mówi wprost:

Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu.

Konsument zwraca niezwłocznie kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Dniem spłaty kredytu jest dzień przekazania środków pieniężnych kredytodawcy przez konsumenta.

W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 53, kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych.

Reasumując, kredytobiorca ma pełne prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od przyznania kredytu a w ciągu kolejnych 30 dni musi zwrócić pożyczoną kwotę wraz z odsetkami naliczonymi w okresie, kiedy to faktycznie korzystał z kredytu. Bank nie ma prawa naliczyć z tego tytułu żadnej kary lub prowizji. Bank zobowiązany jest do zwrotu klientowi pobranej prowizji.

1 KOMENTARZ

  1. Witam.
    Co się dzieje z kredytami po odstąpieniu do konsolidacji? Spłacamy je na starych zasadach, czy musimy całość słpacić od razu? Np. trzy kredyty wzięte w jednym banku.

Comments are closed.