Do Ośrodka Doradztwa w Gdyni zgłosiła się klientka, która chciałaby pożyczyć od siostry 50.000 zł. Obawia się powstania obowiązku podatkowego, dlatego zależało jej na wyjaśnieniu konsekwencji zawarcia umowy.

Należałoby wyjaśnić na samym początku, że osobą odpowiedzialną za zapłatę podatku jest pożyczkobiorca w wysokości 2 % wartości pożyczki. Jednakże w przypadku osób najbliższych takich jak małżonek, wstępny, zstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha ustawodawca przewidział zwolnienie z zapłaty podatku po spełnieniu dwóch warunków.

Pierwszym warunkiem jest złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego.

Drugim warunkiem jest udokumentowanie otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym.

Należy jednak pamiętać, że stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony lub biorący pożyczkę (osoba bliska wymieniona wyżej), powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Podsumowując jeśli Klientce zależy na zwolnieniu od podatku musi w terminie 2 tygodni od powstania obowiązku podatkowego złożyć deklarację oraz przedstawić dowód przelewu pożyczonej kwoty.