Jak długo trwa plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej? – pyta Pani Magdalena, klientka Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie.

W konsumenckim postępowaniu upadłościowym możemy wyróżnić trzy główne etapy:

  1. Likwidacji majątku upadłego
  2. Planu spłaty wierzycieli
  3. Umorzenia zobowiązań upadłego niespłaconych w ramach dwóch pierwszych etapów postępowania upadłościowego

Praktyka pokazuje, że pierwszy etap – tj. likwidacja majątku upadłego, której dokonuje wskazany przez sąd syndyk masy upadłości, trwa średnio ok. 1-1,5 roku. W tym czasie syndyk dokonuje zajęcia i sprzedaży ruchomości i nieruchomości stanowiących własność upadłego. Ponadto, syndyk dokonuje częściowego zajęcia dochodu upadłego.

Plan spłaty wierzycieli następuje po zakończeniu działań syndyka, wykonaniu ostatecznego planu podziału środków uzyskanych w wyniku spieniężenia majątku upadłego i po zatwierdzeniu listy wierzytelności. Sąd ustala plan spłaty – czas trwania i miesięczną kwotę wpłat – po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli.

Przepisy wskazują, że plan spłaty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Kwotę miesięcznych wpłat sąd ustala biorąc pod uwagę m.in. możliwości zarobkowe upadłego oraz konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe. Oznacza to, że kwota ta musi być dostosowana do realnych możliwości finansowych upadłego. Należy jednak pamiętać, że pomimo iż sąd wysłuchuje upadłego, nie jest związany stanowiskiem upadłego, co do treści planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd dodatkowo wskazuje, jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

W wyjątkowych sytuacjach, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd może orzec o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty.

Na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie.

Po zakończeniu realizacji planu spłaty przez upadłego sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umarza zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, które nie zostały spłacone w ramach planu spłaty i środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego. Wydanie postanowienia kończy postępowanie upadłościowe.

Więcej na: