Do Ośrodka Doradztwa zgłosił się Pan Tomasz, który dwa lata temu poręczył koledze kredyt. Teraz dowiedział się, że kolega nie spłaca swojego zobowiązania. Nie wie, co będzie w takiej sytuacji dalej, czy bank najpierw będzie chciał zaspokoić swoje roszczenia z majątku kolegi, który był kredytobiorcą, czy zwróci się do niego, jako poręczyciela i zajmie jego wynagrodzenie?

Poręczyciel w umowie zobowiązuje się względem wierzyciela spłacić za kredytobiorcę kredyt, na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacał zobowiązania. Oznacza to, że jeżeli w umowie nie zapisano inaczej to poręczyciel odpowiada za spłatę nie tylko kwoty udzielonego kredytu, ale również za odsetki od kredytu, odsetki za opóźnienia w spłacie oraz za wszelkie poniesione przez wierzyciela wydatki powstałe w wyniku dochodzenia roszczenia.

Jeśli w umowie kredytowej nie było zapisu, że bank w pierwszej kolejności zwróci się o zapłatę zaległości do kredytobiorcy a dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków windykacyjnych upomni się o spłatę od poręczyciela to w takiej sytuacji bank będzie dochodził swoich roszczeń od osoby, od której będzie mu łatwiej wyegzekwować dług. Jeśli jednak doszłoby do egzekucji, a nakaz zapłaty zostałby wydany solidarnie zarówno na kredytobiorcę i poręczyciela to dla komornika nie będzie ważne, od której z tych osób ściągnie zobowiązanie żeby zaspokoić wierzyciela.

Co ważne solidarna odpowiedzialność za dług nie oznacza, że kredytobiorca i poręczyciel są zobowiązaniu do spłaty długu po połowie. Może się zdarzyć, że jedna z osób nie będzie posiadała, żadnego majątku ani dochodów i wtedy spłata całego długu spadnie na drugą osobę.

Jeśli doszłoby do sytuacji, kiedy to poręczyciel będzie tą osobą, która spłaci cześć kredytu, który poręczyła lub nawet cały, to będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych przez siebie wydatków na spłatę zobowiązania za kredytobiorcę. Umożliwia mu to art. 518 par. 1 kodeksu cywilnego w myśl, którego będzie mógł on wystąpić, jako wierzyciel w stosunku do kredytobiorcy o zapłatę. W takiej sytuacji po spłaceniu całego zobowiązania lub jego części musi on wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty, a następnie może zwrócić się do komornika w celu wyegzekwowanie od kredytobiorcy należnych mu kwot.

Źródło:

„ Jak spłacać, alby nie płakać” wyd. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Gdynia 2012 r.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)