Do Ośrodka Doradztwa w Gdyni zgłosił się klient, który zaciągnął kredyt w banku. Z powodu nie spłacania w terminie rat mężczyźnie została wypowiedziana umowa a następnie bank skierował sprawę na drogę postępowania sądowego. Sąd nakazem zapłaty nakazał zapłacić klientowi kwotę pożyczki, która pozostała do spłaty. Mężczyzna w wyznaczonym czasie zapłacił całą kwotę na rzecz wierzyciela, ten mimo wszystko wszczął postępowanie egzekucyjne.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego było bezpodstawne, jeśli mężczyzna po wydaniu nakazu zapłaty uiścił cała kwotę na rzecz banku. Z uwagi na to, że komornik działa „na rozkaz” wierzyciela, nie jest on władny do badania zasadności tytułu wykonawczego. W tej sytuacji, mężczyzna dowiedziawszy się o postępowaniu egzekucyjnym powinien wnieść powództwo opozycyjne, które ma swoje oparcie w artykule 840 kodeksu postępowania cywilnego. Powyższy artykuł przewiduje możliwość żądania pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego m.in. w sytuacji opisanej na samym początku. W przypadku wniesienia tego typu powództwa, należy wskazać wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić dłużnik pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. W powyższym przypadku należałoby przedstawić dowód wpłaty na rzecz wierzyciela np. przelew internetowy czy pocztowy.

Powództwo tego typu przysługuje również dłużnikowi, gdy spłacił jedynie część zadłużenia, wówczas w powództwie musi wskazać, że wpłacił jedynie część zadłużenia oraz wysokość kwoty, jaką uiścił.

Sądem właściwym do wniesienia powództwa jest sąd właściwy rzeczowo, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. W przypadku, gdy został wydany tytuł wykonawczy przez sąd, ale nie została jeszcze wszczęta egzekucja odpowiednim jest sąd właściwości ogólnej- miejsce zamieszkania lub siedziba pozwanego.