Do Ośrodka Doradztwa zgłosiła się Pani Marta, która chciałaby pożyczyć koleżance sporą sumę pieniędzy. Nie wie, w jaki sposób powinna zawrzeć umowę, żeby mieć, że je odzyska.

Umowy, których przedmiotem są pieniądze zawsze powinny być zawierane na piśmie. Kodeks cywilny art. 720 §2 precyzuje, że „Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.” Jednak zawarcie umowy pożyczki w formie pisemnej jest dla pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy zabezpieczeniem i potwierdza fakt przekazania pieniędzy przez jedna stronę i otrzymania ich przez drugą stronę.

W umowie pożyczki powinny znaleźć się podstawowe informacje takie jak: miejsce i data zawarcia umowy oraz dane osobowe stron zawierających tą umowę. Do takich danych należą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego. W umowie powinna zostać również dokładnie określona kwota pożyczki oraz data jej przekazania pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę. Dodatkowo warto zadbać o to, aby w takiej umowie znalazła się informacja o formie przekazania pieniędzy czy będzie to gotówka czy przelew i na jaki numer konta. Wskazane aby pożyczkobiorca pokwitował również odbiór pieniędzy własnoręcznym podpisem na umowie bądź na oddzielnym dokumencie.

W dalszej kolejności w takiej umowie pożyczki powinny znaleźć się informacje na temat czasu, na jaki została udzielona pożyczka i formie jej zwrotu, czy będzie to jednorazowa spłata czy w ratach. Jeśli spłata będzie w ratach to należy również określić, w jakiej wysokości będą raty i w jakim terminie płatne. Pożyczkodawca może w takiej umowie również zawrzeć zapis dotyczący odsetek od pożyczonej kwoty. Ma prawo zastrzec dla siebie odsetki, jednak nie mogą one być wyższe od odsetek maksymalnych, które od marca 2015 r. wynoszą 10 % w skali roku.

Dodatkowym zabezpieczeniem przy pożyczkach opiewających na dużą kwotę jest zawarcie jej w formie aktu notarialnego przed notariuszem. Jest to najlepsza forma zabezpieczająca pożyczkodawcę w sytuacji, kiedy pożyczkobiorca nie będzie chciał lub nie będzie mógł zwrócić pożyczonej kwoty. Jeśli zdecydujemy się zawrzeć umowę pożyczki w takiej formie to należy pamiętać, że można w niej ustanowić hipotekę na rzecz pożyczkodawcy na nieruchomości pożyczkobiorcy w sytuacji, kiedy osoba pożyczająca nie zwróci w ustalonym czasie pożyczki. Dzięki temu pożyczkodawca zyskuje dodatkową gwarancję na odzyskanie swoich pieniędzy, a jeśli dojdzie do skierowania sprawy na drogę sądową zyskuje on możliwość egzekucji z nieruchomości.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Więcej na Porada tygodnia logo