Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zgłosił się klient, który od lipca 2020 r. ma przyznaną emeryturę. Pyta, czy pomimo pobierania świadczenia emerytalnego może pracować i pobierać dodatkowo wynagrodzenie za pracę?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoba pobierająca emeryturę ma prawo dorobić do otrzymywanego świadczenia. Coraz więcej osób decyduje się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia głównie z uwagi na fakt, że świadczenia emerytalne w Polsce nie są wysokie. Należy jednak pamiętać o tym, że dodatkowy dochód może mieć wpływ na zmniejszenie świadczenia otrzymywanego z ZUS albo nawet może spowodować zawieszenie tego świadczenia. W art. 103-106 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazane są zasady, na jakich może nastąpić zawieszenie lub zmniejszenie pobieranego świadczenia.

Dla kobiet powyżej 60 lat i mężczyzn powyżej 65 lat – bez ograniczeń

Przepisów tych nie stosuje się jednak do osób, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny tj. kobiety – 60 lat i mężczyźni – 65 lat, te osoby mogą dorobić do emerytury bez ograniczeń. Natomiast osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, czyli są np. na wcześniejszej emeryturze muszą pilnować wysokości swoich dodatkowych dochodów, aby ich świadczenie emerytalne nie uległo zawiezieniu lub zmniejszeniu.

Kiedy ZUS zmniejszy a kiedy zawiesi pobierane świadczenie emerytalne?

Zgodnie z art. 104 pkt. 7 powyższej ustawy prawo do emerytury ulega zawieszeniu, kiedy osoba uprawniona osiągnie przychód wyższy niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Natomiast zgodnie z art. 104 pkt. 8 powyższej ustawy emerytura ulegnie zmniejszeniu, kiedy osoba uprawniona osiągnie przychód w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ale nie wyższy niż 130% tej kwoty.  Co ważne świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, jednak nie większą niż kwota maksymalnego zmniejszenia. Aktualnie od 1 marca 2020 r. maksymalna kwota zmniejszenia wynosi 620,37 zł.

Jakie są aktualnie obowiązujące kwoty zmniejszenia i zamieszenia świadczenia emerytalnego?

Aktualnie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia za II kwartał 2020 r. dodatkowy dochód emeryta może wynieść 3 517,20 zł brutto – tyle wynosi 70 %.  Dopiero przychód emeryta powyżej tej kwoty wpłynie na zmniejszenie przez ZUS jego emerytury.

Natomiast przychód emeryta powyżej 6 531,90 zł spowoduje zawieszenie jego prawa do emerytury, gdyż jest to kwota równa 130 % przeciętnego wynagrodzenia za II kwartał 2020 r.

Emeryci, którzy dodatkowo pracują w 2020 r. i pobierają wynagrodzenie są zobowiązani do końca lutego 2021 r. powiadomić ZUS o osiągniętych w poprzednim roku przychodach.

Warto również pamiętać o tym, że przepisy ustawy dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, stanowią, że jeżeli emeryt pracuje, a od jego umowy są potrącane składki na ubezpieczenie społeczne to ma on prawo do ponownego przeliczenia swojego świadczenia emerytalnego z uwzględnieniem dodatkowych składek, co będzie miało wpływ na wysokość emerytury.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych