Z dniem 21 grudnia 2020 r. weszły w życie ważne zmiany dla użytkowników telefonów oraz Internetu w następującym zakresie:

Zawarcie umowy

 • konsument i przedsiębiorca zawierają umowę na okres do 24 miesięcy

Rozwiązanie umowy

 • bez konieczności wizyty w salonie operatora
 • operator zawierający umowę w formie dokumentowej np. przez formularz, e-mail, sms jest zobowiązany do umożliwienia rozwiązania/wypowiedzenia umowy również w formie dokumentowej
 • dostawca usług w terminie jednego dnia ma obowiązek poinformować konsumenta o trzymaniu przez niego rozwiązania/wypowiedzenia umowy

Zmiany w zakresie automatycznego przedłużania umowy

 • nowe przepisy wprowadzają obowiązek poinformowania konsumenta o przedłużeniu umowy. Dostawca usług jest zobowiązany do poinformowania o przedłużeniu najkrócej 30 dni przed upływem na jaki umowa została zawarta
 • jeśli pierwsza umowa została zawarta na czas określony, a po jej upływie umowa zostaje przekształcona na czas nieokreślony konsumentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30dniowego terminu wypowiedzenia
 • dostawcy usług są zobowiązani m.in. do przedstawienia najkorzystniejszych oferowanych pakietów taryfowych
 • dostawca raz w roku jest zobowiązany do przedstawienia najkorzystniejszych taryf

Zużycie danych

 • narzędzie umożlwiające monitoring zużycia danych
 • przekazanie o zużyciu danych w ramach wybranego przez konsumenta pakietu

Internet bez przerwy

 • w przypadku zmiany dostawcy Internetu nowy dostawca jest zobowiązany do aktywowania podłączenia w terminie 1 dnia roboczego od kiedy umowa z poprzednim dostawcą przestała obowiązywać
 • pierwotny dostawca jest zobowiązany do zapewnienia połączenia do terminu aktywacji usługi u nowego dostawcy