Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie zgłosił się klient, który otrzymał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, z tytułu zadłużenia wynikającego z umowy o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej VISA. Klient ostatniej minimalnej wpłaty dokonał 5 maja 2007 r., natomiast nakaz zapłaty został wystawiony w 10 marca 2015 r. Czy w tym wypadku termin przedawnienia wynosi 10 lat? – pyta klient.

Podstawa prawna

Podstawowym źródłem informacji o biegu terminu przedawnienia dla roszczeń majątkowych jest Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 118 tej ustawy termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata.

Zmiana ustawy o usługach płatniczych w 2013 roku

Reguła ta odnosi się jednak do roszczeń powstałych po 6 października 2013 roku, co wynika z faktu, że 7 października 2013 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych i niektórych innych ustaw. Zmiany w szczególności polegały na uchyleniu obowiązującej od 2002 roku ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, która zakładała 2-letni termin przedawnienia dla tego rodzaju roszczeń.

Z 2-letnim terminem przedawnienia będziemy mieć więc do czynienia przy roszczeniach, które powstały i nie zdążyły się przedawnić do dnia wejścia w życie tej nowelizacji, a więc 7 października 2013 roku. Wszelkie roszczenia wynikające z umów o elektroniczny instrument płatniczy powstałe po tej dacie będą przedawniać się zgodnie z zasadami ogólnymi ustanowionymi w Kodeksie cywilnym, czyli po 3 latach od ich wymagalności.

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym możemy zatem spotkać się nadal z 2-letnim, jak i 3-letnim terminem przedawnienia dla długów zaciągniętych kartami kredytowymi. Kwestia długości terminu zależy od tego, kiedy stało się wymagalne roszczenie wydawcy karty względem jej właściciela.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia

W wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. akt I CSK 243/08, Sąd Najwyższy uznał, że jeżeli posiadacz karty kredytowej zaprzestał wpłacania minimalnej kwoty zadłużenia podawanej każdorazowo w doręczanych mu wyciągach bankowych, bieg dwuletniego terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę tych kwot rozpoczyna się z upływem dnia wskazanego w wyciągu. Dotyczy to terminu zapłaty kwoty minimalnej, nie zaś wyczerpania limitu kredytu, ustalonego w umowie. Wyrok dotyczył sytuacji, gdzie w umowie nie został ustalony termin spłacania zadłużenia powstałego wskutek zaprzestania wpłacania kwot minimalnych.

W powyższej sprawie termin biegu przedawnienia upłynął w dniu 5 maja 2009 r., zatem są podstawy do podniesienia (w sprzeciwie od nakazu zapłaty) zarzutu przedawnienia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
  • Wyrok Sądu Najwyższego z  dnia 17 grudnia 2008 r. (sygn. akt I CSK 243/08)
  • Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 poz. 1036)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here