Pan Jacek zgłosił się do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego z prośbą o udzielenie informacji na temat przeniesienia numeru do innego operatora. Chciałby zmienić operatora, bo znalazł ofertę dużo lepszą od tej, jaką teraz ma, za mniejsze pieniądze. Zastanawia się, w jaki sposób może to zrobić i czy nie będzie musiał zmienić numer telefonu.

Poinformowano klienta, że prawo telekomunikacyjne umożliwia wszystkim abonentom zmianę operatora telekomunikacyjnego przy jednoczesnym zachowaniu obecnego numeru telefonu. Wyjaśniono klientowi, że może to zrobić w trzech prostych krokach.

I. Złożenie wniosku o przeniesienie numeru

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o przeniesienie numeru u nowego dostawcy, którego wybierzemy. Koniecznie należy to zrobić w formie pisemnej i wskazać, w jakiej formie chcemy zostać poinformowani o rozpoczęciu świadczenia usługi (telefonicznie, SMS-em czy za pośrednictwem maila).

II. Podpisanie oświadczenia

Do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie, które otrzymamy od nowego dostawcy telekomunikacyjnego, o tym, że jesteśmy świadomi konsekwencji, w tym finansowych, wynikających z rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta.  Poza tym w oświadczeniu dokonujemy wyboru, w jakim trybie chcemy przenieść numer:

  1. z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jaki jest wskazany w umowie z dotychczasowym operatorem,
  2. bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu …..dni roboczych albo w terminie innym wskazanym przez nas.

W tym drugim przypadku oświadczamy, że jesteśmy świadomi tego, że musimy uiścić obecnemu operatorowi opłaty za okres wypowiedzenia.

III. Udzielenie pełnomocnictwa nowemu operatorowi

Jeśli udzielimy takiego pełnomocnictwa nowemu dostawcy to on załatwi za nas wszelkie formalności, jakie są związane z przeniesieniem numeru. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej. Udzielenie takiego pełnomocnictwa jest konieczne tylko w przypadku, kiedy korzystamy z usługi przedpłaconej (tzw. pre-paid), czyli na kartę. Jeśli nawet posiadamy usługę abonamentową to i tak warto udzielić takiego pełnomocnictwa. Jeżeli tego nie zrobimy to będziemy musieli sami udać się osobiście do operatora z usług, którego chcemy zrezygnować w celu złożenia wypowiedzenia dotychczasowej umowy oraz uzyskania zgody na przeniesieniu numeru do nowego operatora.

W przypadku, kiedy nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony nowy dostawca ma obowiązek niezwłocznie zawrzeć z nami umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru. W umowie powinien się znaleźć w szczególności termin rozpoczęcia usługi przez nowego dostawcę, który jest zgodny z terminem rozwiązania umowy z poprzednim usługodawcą. Przeniesieniu numeru powinno nastąpić nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia wskazanego w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

W przypadku abonentów usługi przedpłaconej tzw. na kartę przeniesieniu numeru następuje nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku, o ile nie wskażemy w tym wniosku innego terminu. Należy tez zaznaczyć, że za przeniesienie przydzielonego numeru operator nie może pobierać opłat.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800
  2. Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1670