Z Ośrodkiem Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni skontaktował się pan Andrzej w celu skorzystania z porady w zakresie upadłości konsumenckiej. Jest już po ogłoszeniu upadłości i obecnie został poinformowany, że wobec niego zostanie ustalony plan spłaty. Mężczyzna skończył w tym roku 75 lat i utrzymuje się jedynie z emerytury.

Plan spłaty wierzycieli jest kolejnym etapem postępowania upadłościowego. Plan spłaty ma dwa główne cele: edukacyjny, czyli umożliwienie zaplanowania swojego budżetu osobom upadłym; windykacyjny, czyli zaspokojenie chociażby w części wierzycieli.

Z perspektywy osoby upadłej istotnym jest, że plan spłaty nie polega na zwykłym zsumowaniu kwot z co miesięcznych rat lub obowiązku zapłaty całości zadłużenia, a wręcz przeciwnie plan spłaty polega na indywidualnym podejściu sądu z uwzględnieniem odpowiednich przesłanek.

Sąd ustalając plan spłaty jest zobowiązany uwzględnić:

  • możliwości zarobkowe upadłego,
  • konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe,
  • wysokość niezaspokojonych wierzytelności,
  • stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

W tym miejscu na szczególne wyjaśnienie zasługuje sformułowanie „możliwości zarobkowe”. Powyższe oznacza, że sąd nie uwzględnia aktualnej sytuacji zawodowej upadłego a raczej bada jego realne możliwości podjęcia zatrudnienia. Jako przykład można podać osobę z wykształceniem programisty, która obecnie jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela informatyki. Możliwości zarobkowe danej osoby są znacznie wyższe niż obecnie przez nią osiągane dochody, w związku z tym plan spłaty wierzycieli będzie przewidywał wyższe spłaty, uwzględniające możliwości zarobkowe.

Przed ustaleniem planu spłaty sąd jest zobowiązany wysłuchać upadłego i zapoznać się z jego stanowiskiem, jednakże jego stanowisko nie jest dla sądu wiążące. Plan spłaty może przewidywać, że dana osoba będzie zobowiązana do uiszczania kwot na rzecz wierzycieli np. raz na kwartał, raz na pół roku lub raz na rok- to sąd decyduje o kształcie planu spłaty. Sąd nie jest zobowiązany do ustalenia planu spłaty z obowiązkiem comiesięcznej spłaty.

Odnosząc się do sytuacji pana Andrzeja należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego wiek oraz stan zdrowia. Osoby w wieku pana Andrzeja najczęściej utrzymują się z emerytury i nie są w stanie podjąć pracy, chociażby dorywczej. W rzeczywistości sąd ustalając plan spłaty względem klienta będzie opierał się na wysokości otrzymywanej przez niego emerytury przy uwzględnieniu innych przesłanek z punktu 2-4.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej >>>