Klientka Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie procedury restrukturyzacji zadłużenia w przypadku wystąpienia problemów finansowych. Klientka z uwagi na zmianę sytuacji finansowej spóźnia się ze spłatą raty kredytu.  Zależy jej na zawarciu z bankiem porozumienia zmniejszającego kwotę miesięcznej raty, aby była możliwa jej spłata.

Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą raty kredytu, bank powinien wezwać go do zapłaty zadłużenia wyznaczając mu dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin do zapłaty. W powyższym wezwaniu powinna się również znajdować informacja o możliwości złożenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania wniosku o restrukturyzację.

Złożenie wniosku o restrukturyzację

Bank powinien na wniosek kredytobiorcy umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Restrukturyzacja dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę. Istotne jest to, aby kredytobiorca miał wpływ na kształtowanie nowych warunków, a przede wszystkim, aby były one dla niego możliwe do wywiązania się.

Gdy bank odrzuca wniosek o restrukturyzację zadłużenia

Bank, w przypadku odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia, przekazuje kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Należy zwrócić uwagę, że bank podejmując decyzję negatywną w zakresie restrukturyzacji kredytu jest zobowiązany do szczegółowego wyjaśnienia, dlaczego podjął decyzję niekorzystną dla klienta. Ograniczenie się przez Bank do wypowiedzi, że kredytobiorca nie przeszedł pomyślnie oceny sytuacji finansowej i gospodarczej należałby uznać za niewystarczające.

Odnosząc się do sytuacji klientki należy wskazać, że podjęcie przez nią negocjacji i złożenie wniosku o restrukturyzację jest właściwym krokiem. Im szybciej klientka zdecyduje się złożyć taki wniosek tym większe posiada szanse pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Należy podkreślić, że samo złożenie wniosku o restrukturyzację nie jest wystarczające. Bank, jako kredytobiorca jest zobowiązany do przeanalizowania sytuacji finansowej danej osoby i wówczas podejmuje decyzję pozytywną bądź negatywną.