Wielu klientów zgłaszający się do ośrodka doradztwa finansowego i konsumenckiego zwraca się o pomoc prawną w przypadku otrzymania z sądu nakazu zapłaty. Co robić w przypadku otrzymania takiego dokumenty i jak się zachować? Na powyższe pytanie postaram się odpowiedzieć.

Nakaz zapłaty jest wydawany i doręczany pozwanemu przez sądu w przypadku wniesienia powództwa przez powoda. Zgodnie z pouczeniem wskazanym w nakazie pozwany ma prawo zapłacić kwotę wskazaną w nakazie lub wnieść sprzeciw od powyższego nakazu w terminie dwóch tygodni od doręczenia go.  Najważniejszym elementem determinującym dalszą część postępowania jest czas, jeśli więc pozwany spóźni się ze złożeniem sprzeciwu, chociaż tylko jeden dzień, to wówczas nakaz pozostaje w mocy i pozwany nie jest w stanie na tym etapie skutecznie go zwalczać.

Najczęstszym zarzutem, jaki pozwany może podnieść w sprzeciwie to przedawnienie. Wierzyciel, co do zasady może dochodzić spłaty zadłużenia w terminie trzech lat od wypowiedzenia umowy przez dłużnika, w związku z tym, jeśli domaga się zapłaty po ustalonym terminie to dłużnik ma prawo a nie obowiązek spłacić zadłużenie. Powyższego zarzutu nie uwzględnia sąd z urzędu, dłużnik (pozwany) musi wskazać powyższe w sprzeciwie.

Ponadto może zdarzyć się sytuacja, że powód nie uwzględnił niektórych wpłat dokonanych przez pozwanego, wówczas pozwany, powinien wykazać, że dokonał części zapłaty zadłużenia.

Powyżej wskazane sytuacje są najczęstszymi przypadkami, z jakimi borykają się klienci ośrodków, jednakże nie są to jedyne możliwe przypadki. Jeśli dłużnik otrzyma nakaz zapłaty należy dokładnie przeanalizować otrzymane dokumenty z sądu oraz umowy i dowody wpłaty, które posiada w domu.

Baner Porada tygodnia