W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Istotną zmianę można zauważyć w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego, a w szczególności w zakresie złożenia skargi na czynności komornika.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują wniesienie skargi do sądu rejonowego, jednakże złożenie skargi następuje do komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności.

Po złożeniu skargi, komornik ma 3 dni na sporządzenie uzasadnienia i odniesienie się do zarzutów skargi.  Następnie, skargę wraz dokumentacją komornik przesyła do właściwego sądu celem jej rozpoznania. Komornik ma również możliwość uwzględniania skargi w całości, w tym przypadku zawiadamia o tym skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Ponadto wprowadzono art. 767 § 1 (1) k.c., który wskazuje, że skarga na czynności komornika nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, wprowadzone zmiany mają usprawnić postępowanie w zakresie rozpoznania przez sądy skarg na czynności komornika, z drugiej jednak strony istnieje ryzyko niewywiązywania się przez komorników z obowiązku sporządzenia uzasadnienia w terminie 3 dni.

Baner Porada tygodnia