W liście do Ośrodka Pani Magda pyta czy jej obawa przed koniecznością spłaty długów ojca jest uzasadniona. Jej obawy wynikają z faktu, że ojciec przekazał jej w ubiegłym roku ziemie na wsi w formie darowizny, zrobił to na jej prośbę ponieważ Pani Magda wiedziała, że ojciec ma długi i za wszelką cenę chciała uratować gospodarkę po dziadkach.

Niestety obawy Pani Magdy są słuszne. Wierzyciel ojca może dochodzić swoich roszczeń na podstawie Art. 527 kodeksu cywilnego, tzw. skargi pauliańskiej. „Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.”

Art. 527 k.c. jak i następne artykuły aż do art. 534 mówią o tym w jakiej sytuacji wierzyciel może dochodzić swoich praw. W sytuacji Pani Magdy nie ma wątpliwości, że jeżeli wierzyciel złoży pozew do sądu przed upływem 5 lat od daty dokonania darowizny klientka będzie zmuszona do spłaty długów ojca. Po tym terminie  nastąpi przedawnienie i wierzyciel nie będzie mógł się domagać spłaty długu przez nią.