Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zostało zaproszone do współpracy przez VVA Brussels SPRL przy projekcie „Service contract for the provision of actions to extend the availability and improve the quality of debt-advice services for European households”. Projekt został zlecony przez Komisję Europejską w celu zbadania oraz rozwoju poradnictwa zadłużeniowego dla gospodarstw domowych.

Projekt składa się z trzech następujących etapów:

  1. Przeprowadzenie badania w celu identyfikacji zasobów potrzebnych doradcom ds. zadłużenia oraz dokonanie analizy kosztów i korzyści wpływu doradztwa w zakresie zadłużenia na nadmiernie zadłużone gospodarstwa domowe w wybranych krajach Unii Europejskiej;
  2. Zorganizowanie dwóch seminariów ukierunkowanych na wymianę najlepszych praktyk pomiędzy osobami zajmującymi się doradztwem w zakresie zadłużenia w Europie;
  3. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla wybranych 6 krajów: Grecja, Węgry, Włochy, Hiszpania, Polska oraz Rumunia, w których poradnictwo zadłużeniowe nie istnieje lub jest świadczone w ograniczonym zakresie w celu budowania przyszłego potencjału w zakresie poradnictwa zadłużeniowego oraz edukacji finansowej osób nadmiernie zadłużonych.

Pierwsza seria szkoleń odbyła się 19-30 kwietnia 2021 r. i dotyczyła następujących zagadnień:

  • moduł 1 – rola doradcy zadłużeniowego oraz grupy docelowe;
  • moduł 2 – rola edukacji finansowej w poradnictwie zadłużeniowym.

Druga seria szkoleń miała miejsce w dniach 15-30 czerwca 2021 r. i dotyczyła następujących zagadnień:

  • moduł 1 – rozwinięcie tematyki dotyczącej roli doradcy zadłużeniowego, grupy docelowej oraz wskazanie istoty tworzenia oraz obowiązywania zasad etyki zawodowej wśród doradców
  • moduł 2 – warsztaty w zakresie edukacji finansowej w poradnictwie zadłużeniowym, w tym wykorzystanie przykładów z życia.

Podczas każdej sesji szkoleniowej uczestniczy mieli dodatkowo okazję wysłuchać wykładu poświęconego psychologicznym aspektom pomocy osobom zadłużonym oraz radzenia sobie przez doradców w sytuacjach stresogennych.

SKEF jako podwykonawca zaangażował się w prace związane z badaniem oraz sesjami szkoleniowymi. Eksperci ze SKEF – Ewa Kruk i Piotr Tokarczyk przygotowali materiały dla uczestników szkoleń, które dostępne były w akademii on-line oraz wystąpili w charakterze trenerów-ekspertów prowadząc moduł poświęcony edukacji finansowej.

Serdecznie dziękujemy spółce VVA Brussels SPRL za profesjonalną organizację działań projektowych, możliwość uczestnictwa w tak ważnym społecznie projekcie a pozostałym partnerom oraz uczestnikom szkoleń dziękujemy za cenną wymianę europejskich doświadczeń w obszarze nadmiernego zadłużenia i edukacji finansowej oraz aktywny udział w trakcie prowadzonych przez nas sesji szkoleniowych.

 

SKEF as a subcontractor in European Union „Service contract for the provision of actions to extend the availability and improve the quality of debt-advice services for European households”

SPFE as a subcontractor took part in EU project „Service contract for the provision of actions to extend the availability and improve the quality of debt-advice services for European households”.  The purpose of the contract was  to provide services aimed at extending the availability and improving the quality of debt-advice services for European households. The project was commissioned by the European Commission (DG JUST) and CHAFEA.

The Society for Promotion of Financial Education was involved in the following activities:

– providing a list of stakeholders at national level and disseminating the survey questionnaire (August-September 2020);

– running two training sessions held in English  – Module “Financial education”  for the participants from Italy, Spain, Greece, Romania, Hungary and Poland (April and June 2021),  including: developing content material for the online academy for the participants, preparing presentations with both theoretical and practical exercises (case studies) to activate participants for discussion and moderating discussions.

We would like to thank VVA Brussels SPRL for the professional organization of the project activities, the opportunity to participate in such a socially important project and the other partners and the participants for the valuable exchange of European experience in the field of over-indebtedness and financial education and the active participation during the training sessions we conducted.