Skuteczne odstąpienie od umowy kredytu

Odstąpienie od umowy kredytu reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715, Dz. U. z 2016 r. poz. 1528, z 2017 r. poz. 819). Prawo odstąpienia przysługuje jedynie osobie, która jest konsumentem, co oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja zawarta w kodeksie cywilnym art. 22 (1)).

Termin odstąpienia 14 dni

Termin odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Ustawodawca nakłada jednak pewną sankcję w przypadku, gdy nie zostaną spełnione wszystkie warunki konieczne do prawidłowego zawarcia umowy wymienione w art. 30 powyższej ustawy. Wówczas termin 14-dniowego odstąpienia liczony jest od dnia dostarczenia wszystkich brakujących elementów warunkujących prawidłowe zawarcie umowy.

Nie trzeba wskazywać przyczyny odstąpienia

Odstępujący od umowy nie musi wskazać przyczyny, dla której chce odstąpić od umowy, kredytodawca nie może również żądać przyczyn takiej decyzji. Ponadto kredytodawca lub pośrednik kredytowy przy zawarciu umowy zobowiązany jest wręczyć konsumentowi, na trwałym nośniku, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu zamieszkania (siedziby).

Oświadczenie to będzie skuteczne w przypadku przesłania go przed upływem terminu odstąpienia na adres wskazany przez kredytodawcę we wzorze odstąpienia. Istotna jest data nadania, a nie termin otrzymania listu, maila lub pisma przez kredytodawcę. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpienie od umowy, za wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu. Natomiast zwrot kwoty kredytu wraz z odsetkami powinien być dokonany przez konsumenta w terminie 30 dni od skorzystania z prawa odstąpienia. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 53, kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych.

Warto wskazać, że odstąpienie od umowy kredytu skutkuje także odstąpieniem od umów dodatkowych np. umowy ubezpieczenia.

Odstąpienie od umowy o kredyt wiązany

W przypadku, gdy konsument postanawia odstąpić od umowy o kredyt wiązany i spełnienie świadczenia przez kredytodawcę ma nastąpić na rzecz sprzedawcy, od którego konsument nabył towar, konsument może odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego przez złożenie kredytodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego świadczenia na rzecz kredytodawcy, jeżeli kredytodawca przedstawi sprzedawcy kopię oświadczenia odstąpienia od umowy kredytu wraz z żądaniem zwrotu kredytu. Podobnie jak było wskazane powyżej na kredytobiorcy ciąży obowiązek zapłaty odsetek od kredytu, od dnia wydania towaru przez sprzedawcę do dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu.

Inaczej kształtuje się sytuacja, gdy konsumentowi został już wydany towar. W przypadku odstąpienia od umowy kredytu, sprzedawca zachowuje swoje roszczenie o zapłatę towaru, chyba że towar niezwłocznie zostanie zwrócony, a sprzedawca przyjmie towar z powrotem. Warunki przyjęcia przez sprzedawcę towaru określa umową pomiędzy sprzedawcą a konsumentem.

Uwaga! Nie można uzależniać prawa odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego od zwrotu towaru przez konsumenta.